Evidencije radnog vremena, obračuni plaća i skraćivanje radnog vremena

Anja BOŽINA, Hana VELAJ i Ante VIDOVIĆ (pripremili)

Zagreb srpanj, 2020.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

160

978-953-272-185-0

– odabrani urednički pročišćeni tekstovi i primjeri iz prakse


RRIF-590

Novo

10,64 €

Predgovor

Kada je riječ o evidencijama u području rada i ispravama o plaći, naknadi plaće i otpremnini, aktualnim je Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19.), između ostaloga, poslodavcu propisana obveza vođenja evidencija u području rada te sastavljanja obračuna plaće, naknade plaće i otpremnine te taj obračun u Zakonom propisanom roku i s propisanim sadržajem dostaviti radniku.
U tom je smislu za praksu potrebno napomenuti da su, između ostalih pravilnika, u međuvremenu doneseni:
a
) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 73/17.), kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima, ako drugim propisom nije drukčije uređeno, koji je stupio na snagu 1. rujna 2017. godine
b) Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 32/15, 102/15, 35/17.), kojim se propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće i naknade plaće, sadržaj obračuna plaće ili naknade plaće koje je poslodavac bio dužan isplatiti radniku, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio, sadržaj obračuna isplaćene otpremnine te sadržaj obračuna otpremnine koju je poslodavac bio dužan isplatiti radniku, ako ju na dan dospjelosti nije isplatio, koji je stupio na snagu 28. ožujka 2015. godine.
Bitno je istaknuti da je materija uređena ovim dvama upravo spomenutim pravilnicima u korelaciji, tako da se nakon sastavljene (popunjene) evidencije radnog vremena ta evidencija neposredno prije obračunavanja (naknade) plaće dostavlja nadležnoj ustrojbenoj jedinici poslodavca (primjerice službi obračuna plaća) i služi kao temelj za obračun (naknade) plaće. To znači da se na osnovi evidencije radnog vremena sastavlja obračun plaće, naknade plaće ili otpremnine (u praksi zvani isplatne liste) i potom dostavlja radniku.
Pitanja vezana uz primjenu tih pravilnika dovodi do određenih poteškoća, administrativnih zapreka i upita u praksi, pa smo stoga pristupili izradi ovog izdanja, koje osim tekstova novih i noveliranih pravilnika, sadržava i praktične primjere obrazaca, koji su kao ogledni primjeri primjenjivi u svakodnevnoj praksi, te odgovore na složenija i često postavljana pitanja vezana uz primjenu predmetnih pravilnika.
Uz to, ovo izdanje sadržava i akte koji uređuju materiju evidentiranja radnog vremena, obveznih odmora mobilnih radnika te radnog vremena radnika zaposlenih u još nekim specifičnim djelatnostima, primjerice radnika na pomorskim ribarskim plovilima i radnika školskih ustanova.
Ovim izdanjem dajemo i stanovit broj mišljenja nadležnog ministarstva, koji svakako mogu biti od pomoći u praksi.
No, u posljednje su vrijeme u vezi s radnim odnosima i ostalim društvenim odnosima, zbivanjima i cjelokupnom gospodarskom situacijom – dakle u okolnostima izvanredne situacije prouzročene globalnom pandemijom zvanom nCoV BOLEST (COVID-19) – donesene, putem Provedbenih dokumenata, kako to naziva Hrvatski zavod za zapošljavanje, različite mjere radi održanja poslovanja subjekata pogođenih ovom situacijom, očuvanja radnih mjesta te je donesena paleta ostalih mjera koje se tiču radno-pravnih pitanja i odnosa.
U skladu s time, ovim izdanjem dotičemo i pitanja vezana uz trenutačno aktualnu mjeru prije izlaska iz tiska ovog izdanja (koju je donijelo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a naziva se Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)), a odnosi se na skraćivanje radnog vremena, između ostaloga zato što je sadržaj te mjere kompatibilan materiji ovog izdanja, a to su evidencije radnog vremena i na temelju njih obračuni plaća, naknada plaća i otpremnina.
U sklopu svega navedenog, nadamo se da smo zaokružili opisanu cjelinu i da će i ovo izdanje biti u praksi od pomoći svim adresatima jer je naš cilj olakšati poslovanje u ovome segmentu poslodavcu kako u redovnim tako i u izvanrednim okolnostima u kojima se svi još uvijek nalazimo.

Urednik:
Ante Vidović, dipl. iur.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju