Zakon o parničnom postupku

Ivan MILOTIĆ izv. prof. dr. sc. i Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zagreb, rujan 2019.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

170

Izašao je "Zakon o parničnom postupku"  - urednički pročišćeni tekst, rujan 2019. Ovo izdanje sadrži, uz pročišćeni tekst Zakona i širi prikaz svih bitnih instituta koje donose novele ZPP-a iz 2019., kao i stvarno kazalo svih relevantnih pojmova/instituta, uključujući i one novounesene.

RRIF-560

Novo

9,37 €

SADRŽAJ
I. NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2019. GODINE
II. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU
     Dio prvi OPĆE ODREDBE
          Glava prva OSNOVNE ODREDBE
          Glava druga NADLEŽNOST I SASTAV SUDA
          Glava treća IZUZEĆE
          Glava četvrta STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI
          Glava peta PUNOMOĆNICI
          Glava šesta JEZIK U POSTUPKU
          Glava sedma PODNESCI
          Glava osma ROKOVI I ROČIŠTA
          Glava deveta ZAPISNICI
          Glava deseta DONOŠENJE ODLUKA
          Glava jedanaesta DOSTAVA PISMENA I RAZMATRANJE SPISA
          Glava dvanaesta TROŠKOVI POSTUPKA
          Glava trinaesta PRAVNA POMOĆ
     Dio drugi TIJEK POSTUPKA
          Glava četrnaesta TUŽBA
          Glava petnaesta SUPARNIČARI
          Glava šesnaesta SUDJELOVANJE TREĆIH OSOBA U PARNICI
          Glava sedamnaesta PREKID I OBUSTAVA POSTUPKA
          Glava osamnaesta DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA
          Glava devetnaesta OSIGURANJE DOKAZA
          Glava dvadeseta PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE
          Glava dvadeset prva GLAVNA RASPRAVA
          Glava dvadeset druga SUDSKA NAGODBA
          Glava dvadeset treća PRESUDA
          Glava dvadeset četvrta RJEŠENJE
          Glava dvadeset peta REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI
          Glava dvadeset šesta IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI
     Dio treći POSEBNI POSTUPCI
          Glava dvadeset i sedma POSTUPAK U PARNICI IZ RADNOG ODNOSA
          Glava dvadeset osma POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA POSJEDA
          Glava dvadeset deveta IZDAVANJE PLATNOG NALOGA
          Glava trideseta POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI
          Glava tridesetprva POSTUPAK PRED IZBRANIM SUDOVIMA
          Glava trideset druga POSTUPAK PRED TRGOVAČKIM SUDOVIMA
          Glava tridesetdruga – a TUŽBA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA
          Glava tridesetdruga – b OGLEDNI POSTUPAK RADI RJEŠENJA PITANJA VAŽNOG ZA JEDINSTVENU PRIMJENU PRAVA
     Dio četvrti EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI
          Glava trideset treća POSEBNE ODREDBE O OSTVARIVANJU PRAVOSUDNE SURADNJE U EUROPSKOJ UNIJI
     Dio peti PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
III. STVARNO KAZALO

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju