Hrvatski računovodstveni sustav

Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ dr. sc. (pripremila)

VIII. izdanje, Zagreb 2020.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

1276

978-953-272-184-3

HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja 
(službeni i pročišćeni tekstovi za Hrvatsku) 

Knjiga III. iz ciklusa
RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA


RRIF-580

Novo

37,26 €

Predgovor VIII. izdanju

Prvi korak u određivanju prirode nastaloga poslovnog događaja i njegova računovodstvenog obuhvaćanja jest poznavanje računovodstvenih standarda te način na koji su oni definirali knjigovodstveno priznavanje radi financijskog izvješćivanja.

U ovoj su knjizi dani pročišćeni tekstovi izmijenjenih i dopunjenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) i izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje: HSFI) koji su trenutačno u primjeni (u 2020. godini).

U prvom poglavlju knjige dani su HSFI-ji koji su objavljeni u Nar. nov., br. 86/15., a koji se primjenjuju od 1. siječnja 2016. godine. Do 2020. godine ti standardi nisu mijenjani. Navedene standarde u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) obvezno primjenjuju mikro, mali i srednji poduzetnici koji su u navedene kategorije klasificirani prema kvantitativnim karakteristikama u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 42/20., dalje: ZOR). HSFI-ji ukupno obuhvaćaju 17 pojedinačnih standarda te Okvir i pojmovnik standarda. Navedeni su standardi usklađeni sa zahtjevima računovodstvene Direktive 2013/34/EU, ali ne i sa zahtjevima MSFI-ja koji se svake godine mijenjaju i dopunjuju, a njihove izmjene i dopune objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

U drugom poglavlju knjige daje se pregled MSFI-ja koji su dostupni u Uredbi Europske komisije br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. kojom se usvajaju određeni Međunarodni računovodstveni standardi u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća te izmjenama i dopunama navedene Uredbe, a koji su trenutačno u primjeni (od 1. siječnja 2020. godine). Navedene standarde u RH obvezno primjenjuju veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa koji su kao takvi klasificirani prema odredbama ZOR-a. Uz navedene poduzetnike, MSFI-je mogu primjenjivati i ovisna društva, obveznici HSFI-ja, čija matična društva primjenjuju MSFI-je.

Aktualni MSFI-ji obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde (dalje: MRS) koji su numerirani od broja 1 do 41, MSFI-je koji obuhvaćaju ukupno 17 standarda (zaključno s MSFI-jem 17 – Najmovi), tumačenja Odbora za tumačenja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRIC) te tumačenja prijašnjega stalnog Odbora za tumačenja MRS-a (SIC). U ovoj je knjizi dan, između ostalih MSFI-ja, i cjeloviti tekst MSFI-a 16 –Najmovi koji je u primjeni od 1. siječnja 2019. godine, a koji je zamijenio MRS 17 koji je uređivao područje najmova. MSFI 16 zahtijeva iskazivanje cjelokupne imovine koja je uzeta u operativni najam kao dugotrajne nematerijalne imovine u poslovnim knjigama najmoprimca. Takvo postupanje nije potrebno za imovinu male vrijednosti i imovinu koja je uzeta u najam na rok do 12 mjeseci. U knjizi je dan i cjeloviti ažurirani tekst MSFI-ja 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcem koji je zamijenio MRS 18, a koji utvrđuje nova načela vezana uz priznavanje prihoda i novčanih tokova prema ugovorima s kupcima. Uz MSFI 15, u knjizi se daje i ažurirani tekst MSFI-ja 9 – Financijski instrumenti koji je zamijenio MRS 39, osim u dijelu koji se odnosi na računovodstvo zaštite, a koji definira nove kategorije financijske imovine te nove uvjete vezane uz priznavanje navedene imovine i financijskih obveza.

U skoroj budućnosti očekuje se primjena novog MSFI-ja za osiguravajuća društva koji bi trebao zamijeniti dosadašnji MSFI 4. Naime, Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde u Londonu već je izradio novi MSFI 17 – Ugovori o osiguranju. Prema nedavno donesenoj odluci njegova je primjena na razini EU-a odgođena do 1. siječnja 2023. godine.

Od zadnjeg izdanja protekle su četiri godine i zbog nastalih promjena bilo je potrebno objaviti tekstove računovodstvenih standarda kako bismo imali aktualno stanje za primjenu u praksi. Knjiga je namijenjena računovođama, revizorima i poreznim savjetnicima te studentima računovodstvenog usmjerenja.

Zagreb, svibanj 2020. godine

Urednica

dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, prof. v. š. i ovl. rač.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju