Računovodstvo poduzetnika

Šime GUZIĆ, dr. sc. (urednik)

XII. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb 2021.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

1194

978-953-272-187-4

s primjerima knjiženja

Novo izdanje (XII.) knjige Računovodstvo poduzetnika pripremili smo po isteku tri godine od prethodnog izdanja. Knjiga je zapravo ažurirano i osuvremenjeno prethodno izdanje Računovodstva poduzetnika. Relativno kratko vrijeme između ta dva izdanja ukazuje na naše nastojanje da čitateljima osiguramo aktualnu i što kvalitetniju literaturu za primjenu računovodstvenih i poreznih propisa koji se stalno mijenjaju. Tako je i ovo izdanje praktički izazvano promjenama koje su nastale u računovodstvenom i poreznom području. Ozbiljne promjene koje se kontinuirano događaju u računovodstvenom i poreznom sustavu zahtijevaju prilagođavanje potrebama računovodstvene prakse. Naime, u međuvremenu su doneseni brojni propisi koji mijenjaju dosadašnje u području poreza na dobitak i poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost i drugim propisima koji uređuju plaćanje poreza odnosno parafiskalnih javnih prihoda.

RRIF-620

Novo

66,53 €

PREDGOVOR XII. IZDANJU

Novo izdanje (XII.) knjige Računovodstvo poduzetnika pripremili smo po isteku tri godine od prethodnog izdanja. Knjiga je zapravo ažurirano i osuvremenjeno prethodno izdanje Računovodstva poduzetnika. Relativno kratko vrijeme između ta dva izdanja ukazuje na naše nastojanje da čitateljima osiguramo aktualnu i što kvalitetniju literaturu za primjenu računovodstvenih i poreznih propisa koji se stalno mijenjaju. Tako je i ovo izdanje praktički izazvano promjenama koje su nastale u računovodstvenom i poreznom području. Ozbiljne promjene koje se kontinuirano događaju u računovodstvenom i poreznom sustavu zahtijevaju prilagođavanje potrebama računovodstvene prakse. Naime, u međuvremenu su doneseni brojni propisi koji mijenjaju dosadašnje u području poreza na dobitak i poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost i drugim propisima koji uređuju plaćanje poreza odnosno parafiskalnih javnih prihoda. Objavljene su i neke promjene u HSFI-jima i u MSFI-jima kao što je izmjena MSFI-ja 16 – Najmovi koji donosi bitne novosti glede iskazivanja imovine nabavljene putem najmova, posebno tzv. poslovnih odnosno operativnih najmova kod onih društava koja primjenjuju te standarde, a čemu smo u knjizi dali primjerenu pozornost. Novi su zahtjevi i glede sastavljanja financijskih izvješća izraženi u promjenama HSFI-ja, a posebno HSFI-ja 1 – Financijska izvješća, ali i promjene glede iskazivanja goodwilla kod mikro, malih i srednjih poduzetnika.

Gradivom izloženim u ovoj knjizi se obrađuje primjena HSFI-ja, ali se u velikoj mjeri vodi računa o svim poduzetnicima koji primjenjuju MSFI-je (veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa). U ovoj knjizi obrađen je praktičan način evidentiranja poslovnih događaja po pravilima dvostavnog knjigovodstva namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima bez obzira na to jesu li trgovačka društva ili imaju neki drugi pravni status kao što su npr. fizičke osobe – obveznici poreza na dobitak.

U novom izdanju ažurirani su i usklađeni sa zakonskim promjenama dosadašnji tekstovi ali su dodani i novi dijelovi teksta kako bi se bolje objasnili neki knjigovodstveni postupci koje smo prepoznali iz komunikacije s našim čitateljima i suradnicima iz poslovne prakse. Knjiga Računovodstvo poduzetnika je rezultat višegodišnjeg iskustva njezinih autora iz svakodnevnog kontakta u živo s računovođama i drugih osobama iz računovodstvene struke ali također objektivnog pogleda znanstvenika pri rješavanju brojnih problema koji objektivno i bez obzira na rezultat sagledavaju interpretaciju poslovnih događaja onako kako to zahtijevaju standardi financijskog izvješćivanja, a što u dobrom dijelu poboljšava novo izdanje u kojem se o svemu tome vodilo računa.
Novo izdanje Računovodstva poduzetnika predstavlja praktičan priručnik svih računovodstvenih djelatnika za svakodnevnu uporabu pri rješavanju sve složenijih računovodstvenih problema. Računovodstvo poduzetnika je također nezaobilazna literatura na fakultetima, visokim školama i drugim obrazovnim ustanovama kao i drugim oblicima stjecanja novih znanja i usavršavanja za računovodstvene poslove jer na sustavan način izlaže složenu računovodstvenu materiju. Taj način izlaganja omogućuje čitateljima lakše razumijevanje ustrojavanja pravnih subjekata i poslovnih događaja povezanih s poslovanjem trgovačkih društava i drugih entiteta koji plaćaju porez na dobitak.
Računovodstvo poduzetnika i u ovom izdanju slijedi svoju davno postavljenu filozofiju da je ispravno knjiženje temeljna pretpostavka dobro oblikovanih financijskih izvješća svakog poduzetnika.
I u novom izdanju ostali smo dosljedni dosadašnjoj dobro prihvaćenoj praksi da složenu računovodstvenu građu izložimo na primjerima knjiženja poslovnih događaja slijedeći RRiF-ov računski plan (XXV. izdanje) kojega primjenjuje najveći broj poduzetnika u Hrvatskoj.
Računovodstvo poduzetnika koncipirano je i napisano tako da su autori vodili računa i o primjeni računovodstvenih i poreznih propisa, prava trgovačkih društava, propisa trgovačkog prava, propisa iz radnih odnosa, platnog prometa, ovrha na plaći i na računima zaposlenika, ali i propisa iz drugih relevantnih područja koja su blisko povezana s računovodstvenom obradom poslovnih događaja izraženih u knjigovodstvenim ispravama.
Knjiga Računovodstvo poduzetnika upravo zbog sustavnog pregleda knjiženja i obrade poslovnih događaja koristeći najšire primijenjeni računski plan, namijenjena je trgovačkim društvima, zadrugama i drugim pravnim osobama obveznicima poreza na dobitak kao i obrtnicima i slobodnim zanimanjima koji vode knjige prema načelima dvostavnog knjigovodstva, ali također upućena je i obrazovnim ustanovama, fakultetima i visokim školama, nastavnicima i studentima koji žele upoznati izvorno praktično računovodstvo i njegove skrivene tajne, te onaj iznimno vrijedan doticaj znanosti i računovodstvene teorije sa živom praksom. Na taj način i jedna i druga strana bilježe dobitak, a korisnici iznimno vrijedno izdanje za primijenjeno računovodstvo.
Računovodstvo poduzetnika u novom izdanju je prijeko potreban alat za provjeru ispravnosti provedenih knjiženja poslovnih događaja svima onima kojima je posao vezan za nadzor, kontrolu, reviziju, procjenu, analizu, kontroling, internu reviziju ili ekspertizu poslovnih knjiga i financijskih izvješća, poreznih prijava i procjenu imovine, obveza, financijskih rezultata i kapitala poslovnog subjekta.
Knjiga je napisana s dužnom stručnom pozornosti autora i urednika koji su dali svoj stvaralački doprinos kako bi i novo izdanje Računovodstva poduzetnika imalo ono nešto što čitatelju otkriva rješenje, olakšava svakodnevni težak i odgovoran posao i vodi na novu višu razinu.
Svima autorima i suradnicima dugujemo posebnu zahvalnost na brizi, pozornosti, stručnosti i nijansiranom pristupu uvijek novim mentalnim izazovima pretvaranja ponekad teških i nerazumljivih zahtijeva standarda financijskog izvješćivanja u praktične primjere svakodnevnih poslovnih događaja, a zadržavajući pri tome i jezik struke koji je poseban kao što je poseban i jezik svake druge struke.
Literarno je računovodstvena struka primjenom dvostavnog knjigovodstva na najljepši mogući način prvi puta u svijetu zapisana rukom našeg velikana Benedikta Kotrulja još 1458. godine u poznatom djelu Knjiga o vještini trgovanja (Libro del arte dela merkatura). Možda samo jedna misao koja je do danas ostala gotovo u potpunosti primjenjiva: “Dakle trgovac mora voditi najmanje tri knjige, to jest podsjetnik, dnevnik i glavnu knjigu.”* ili “Upozoravam vas da se onaj koji dobro i uredno vodi knjige uči ugovaranju, trgovanju i zarađivanju.”**
Našu posebnu zahvalnost dugujemo prof. dr. sc. Mladenu Habeku za doprinos prethodnim izdanjima Računovodstva poduzetnika čiji se utjecaj osjeća i u ovom novom izdanju.
Ovu knjigu Računovodstvo poduzetnika dajemo na korištenje i sud njezinim čitateljima kao pomoć u razumijevanju i tumačenju poslovnih događaja iz svakodnevnog računovodstvenog poslovanja. Dosadašnja izdanja ove knjige potvrdila su njezinu vrijednost kao svojevrsnog standarda pristupu i obradi računovodstvenih tema i nezamjenjivu literaturu računovođa kao i onih koji to žele postati ili ostati u računovodstvenoj struci.
Knjiga Računovodstvo poduzetnika je ujedno i nužan i već sada čvrst temelj za dugo pripremanu posebnu knjigu Financijska izvješća poduzetnika koja će joj biti nadogradnja.
Svaka primjedba, prijedlog ili ukaz na poneku pogrešku bit će nam dobro došla, a mi ćemo to ispraviti u sljedećem izdanju Računovodstva poduzetnika. Vaša zapažanja uputite na adresu rrif@rrif.hr.
U Zagrebu, ožujak 2021.
Urednik

Dr. sc. Šime Guzić, v. pred. i ovl. rač.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju