Financijsko restrukturiranje i sanacija poduzeća

Ivan MARKOVIĆ, prof. dr. sc.

Zagreb, 2010.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

218

978-953-272-036-5

U knjizi se razmatra teorija i praksa restrukturiranja i sanacije poduzeća. Upućuje se na uzroke financijske krize poduzeća koji se nalaze u bilanci, računu dobitka i gubitka i računu novčanih tijekova te na metode njihova dijagnosticiranja.

RRiF-180

Novo

104,76 kn

U svom životnom vijeku poduzeća prolaze kroz faze uspona i padova, dobrog i lošeg poslovanja, prosperiteta i kriza. U vrijeme financijske krize, poduzeća u pravilu ostvaruju negativan financijski rezultat (gubitak), negativne stope rentabilnosti, prezadužena su i insolventna te ne mogu plaćati dospjele obveze itd. Zbog toga mnoga poduzeća propadaju i bankrotiraju. Financijsku krizu uzrokuju brojni unutarnji i vanjski uzročnici. Unutarnje uzroke krize poduzeća mogu odgovarajućim mjerama eliminirati, dok vanjske ne mogu.
Nažalost u Republici Hrvatskoj u vrijeme tranzicije i prelaska na tržišno gospodarstvo, a i danas u vrijeme velike svjetske gospodarske krize, veliki je broj poduzeća dospio u financijsku krizu i bankrotirao. Da se više znalo o metodama financijskog restrukturiranja i sanacije poduzeća, veliki bi broj hrvatskih poduzeća ozdravio i bio spašen. No na hrvatskim se ekonomskim fakultetima i visokim školama, malo ili nikako, problematika restrukturiranja i sanacije poduzeća još uvijek ne izučava što se negativno odražava na znanje studenata, budućih djelatnika i menadžera u toj domeni. Upravo sam zbog velikog značenja restrukturiranja i sanacije poduzeća, aktualnosti ove problematike te nedostatka stručne i udžbeničke literature napisao i objavio ovu knjigu.
U knjizi se razmatra teorija i praksa restrukturiranja i sanacije poduzeća. Upućuje se na uzroke financijske krize poduzeća koji se nalaze u bilanci, računu dobitka i gubitka i računu novčanih tijekova te na metode njihova dijagnosticiranja. Razmatrane su mjere financijskog restrukturiranja i sanacije: a) bilance (imovine i izvora), b) računa dobitka i gubitka (prihoda, rashoda, financijskog rezultata) odnosno nerentabilnosti i c) računa novčanih tijekova (novčanih primitaka i izdataka, neto novčanog tijeka) odnosno insolventnosti. Posebice su razrađene mjere i financijski učinci restrukturiranja i sanacije pomoću spajanja, pripajanja i podjele poduzeća, prodaje poduzeća itd. koje se često primjenjuju u svijetu. Na kraju je dana metodologija izrade i sadržaj Programa restrukturiranja i sanacije poduzeća.
U radu se koristi termin poduzeće kao sinonim za sve vrste trgovačkih društava. Zadržani su termini za bilancu i račun dobitka i gubitka. Novi termin za bilancu je izvještaj o financijskom položaju, a za račun dobitka i gubitka izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, no to je samo prema novom MRS 1- Prezentiranje financijskih izvještaja. U stvarnosti će se i dalje u svoj literaturi i u pravnim propisima zadržati „staro” nazivlje bilance i račun dobitka i gubitka. To proizlazi iz stajališta Hrvatskog odbora za računovodstvene standarde koji smatra da treba zadržati postojeće nazivlje za ove financijske izvještaje.
U pisanju ove knjige koristio sam brojnu domaću i stranu literaturu i radove koje sam objavio u stručnim i znanstvenim časopisima, a posebice knjigu Poslovne financije s programom financijske konsolidacije (1986.) koju sam objavio zajedno s dr. J. Rodićem. Osim toga, knjiga se temelji na praktičnom iskustvu te dugogodišnjem iskustvu predavača na kolegijima Poslovne financije, Računovodstvo troškova, Financiranje malih i srednjih poduzeća i Restrukturiranja i sanacije poduzeća na raznim fakultetima i poslijediplomskim studijima.
Knjiga je namijenjena studentima ekonomskih fakulteta, posebice Ekonomskog fakulteta Rijeka i nastavnih centara u Bjelovaru i Karlovcu te studentima RRIF-ove Visoke škole za financijski menadžment u Zagrebu i drugih visokih škola ekonomskog usmjerenja. No mogu je koristiti i studenti poslijediplomskih studija, financijski i drugi menadžeri i djelatnici neekonomskog usmjerenja za produbljivanje i stjecanje novih teorijskih i praktičnih spoznaja u ovoj domeni. Na kraju zahvaljujem prof. dr. sc. Nedi Vitezić, prof. dr. sc. Ratku Zeleniki i dr. sc. Vladi Brkaniću na recenziji i korisnim sugestijama koje su mi dali. Zahvaljujem i asistenticama Nini Garić i Ivani Tomas na računalnoj obradi teksta i drugoj pomoći te nakladniku RRIF-u.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju