Page 10 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 10

VIII
Prof. dr. sc. VINKO BELAK; NENAD VUDRIĆ, univ.spec.oec.
 3.1.2. Utjecaj ekonomskih aktivnosti trgovačkog društva
na bilancu ............................................................................ 27
3.1.3. Temeljne bilančne promjene ............................................. 29
3.1.4. Gubitak iznad visine kapitala i njegov prikaz u bilanci.... 33
3.2. Utvrđivanje financijskog rezultata ekonomskih aktivnosti trgovačkog društva pomoću računa dobiti i gubitka ................ 34 3.2.1. Temeljni model računa dobiti i gubitka ............................ 34
3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.2.1.3. 3.2.1.4. 3.2.1.5.
Prihod kao element računa dobiti i gubitka................ 35 Rashodi kao element računa dobiti i gubitka ............. 36 Dobit prije oporezivanja ............................................... 46 Porez na dobit................................................................ 46 Dobit poslije oporezivanja............................................ 49
3.3. Izvještaj o dobiti i gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti prema novom MRS 1 ................................................................. 50
3.4. Izvještaj o novčanom tijeku ...................................................... 54
4. Knjigovodstveniračuni(konta)ioblikovanjeposlovnihknjiga...64
4.1. Pojmovno određenje knjigovodstvenog računa (konta)......... 64
4.2. Objašnjenje pojmova „duguje“ i „potražuje“........................... 66
4.3. Osnove tehnike upisivanja poslovnih promjena na knjigovodstvenim računima (kontima) ................................... 70
4.4. Salda na računima (kontima) ................................................... 73
4.5. Knjigovodstveno koljeno ........................................................... 75
4.6. Oblici knjigovodstvenih računa (konta) u profesionalnoj praksi .. 76
4.7. Računski (kontni) plan: formiranje računskih razreda,
njihova razrada i šifriranje......................................................... 79
4.8. Poslovne knjige .......................................................................... 83
4.8.1. Dnevnik................................................................................ 84
4.8.2. Glavna knjiga ....................................................................... 88
4.8.3. Pomoćne knjige ................................................................... 89
II. DIO: KNJIŽENJE JEDNOSTAVNIH POSLOVNIH DOGAĐAJA
I OBRAČUNA................................................................................ 91
5. Primjena sustava poreza na dodanu vrijednost i njegov
utjecaj na knjiženje ........................................................................ 91
6. Osnivanje trgovačkih društava ..................................................... 99
6.1. Knjiženje osnivanja društva s ograničenom odgovornošću... 100
6.2. Knjiženje osnivanja dioničkog društva .................................. 102
     8   9   10   11   12