Page 12 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 12

Prof. dr. sc. VINKO BELAK; NENAD VUDRIĆ, univ.spec.oec.
 8.7. Investicijsko ulaganje na sredstvima dugotrajne
materijalne imovine................................................................. 157 9. Dani dugoročni krediti i depoziti ............................................... 164
9.1. Dani dugoročni krediti ............................................................ 164
9.2. Dugoročni depoziti .................................................................. 165
10. Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkoročna potraživanja i aktivna vremenska razgraničenja (razred 1).... 166 10.1. Platni promet putem žiro-računa........................................... 167 10.2. ŽIRO-RAČUN prijelazni KONTO (1009)................................. 171 10.3. Blagajničko poslovanje............................................................ 173 10.4. Kratkoročni vrijednosni papiri ............................................... 176 10.4.1. Primljeni čekovi................................................................. 177 10.4.2. Primljene mjenice ............................................................. 180 10.5. Dani kratkoročni zajmovi........................................................ 181 10.6. Depoziti do jedne godine ....................................................... 182 10.7. Potraživanja od kupaca ........................................................... 183 10.7.1. Potraživanja od domaćih kupaca..................................... 184
10.8. Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca – otpisi potraživanja.............................................................................. 188
10.9. Aktivna vremenska razgraničenja........................................... 193
11. Obveze kao bilančna pozicija...................................................... 196 11.1. Kratkoročne obveze ................................................................. 196
11.1.1. Obveze prema dobavljačima (kratkoročne) u zemlji (220).................................................................................... 196
11.1.2. Obveze prema dobavljačima fizičkim osobama (222) ... 198
11.1.3. Obveze za izdane čekove i mjenice.................................. 199
11.1.4. Obveze na osnovi kratkoročnih zajmova (214) ............... 202
11.1.5. Kratkoročne obveze prema kreditnim institucijama (215).................................................................................... 205
11.2. Dugoročne obveze ................................................................... 206
11.2.1. Obveze na osnovi dugoročnih zajmova........................... 206
11.2.2. Dugoročne obveze prema kreditnim institucijama (252).................................................................................... 206
12. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove (28) ...................... 208
13. Pasivna vremenska razgraničenja: odgođeno plaćanje
troškova i prihod budućeg razdoblja (29) ................................. 212
 X
 

   10   11   12   13   14