Page 14 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 14

Prof. dr. sc. VINKO BELAK; NENAD VUDRIĆ, univ.spec.oec.
 18.4. FIFO metoda obračuna zaliha ................................................ 248
18.5. Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene.... 253 19. Troškovi i ostali poslovni rashodi (razred 4) ............................. 256
19.1. Raspoređivanje i knjiženje troškova proizvodnje i općih troškova administracije uprave i prodaje............................... 257
19.2. Troškoviuslugapromidžbe,sponzorstvaitroškovisajmova...258
19.2.1. Troškovi promidžbe (4150)............................................... 258 19.2.2. Darovanja u novcu i naravi bez protučinidbe ................ 260 19.3. Troškovi i obračun ugovora o djelu i autorskih honorara..... 261
19.3.1. Troškovi po ugovoru o djelu (drugi dohodak) s
fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a (4160)...... 261
19.3.2. Troškovi autorskih honorara ............................................ 263
19.4. Troškovi osoblja (42) ................................................................ 264
19.5. Troškovi dnevnica, putnih troškova, naknada, potpora
i nagrada .................................................................................. 269
19.5.1. Dnevnice, troškovi noćenja i putni troškovi ................... 269 19.5.2. Troškovi naknada, potpora i nagrada .............................. 270 19.6. Porezno nepriznati troškovi .................................................... 272
19.6.1. Troškovi vanjskih usluga reprezentacije.......................... 274
19.6.2. Izuzimanje dobara sa zaliha za reprezentaciju............... 275
19.6.3. Izuzimanje dobara sa zaliha i korištenje usluga
poduzeća za privatne potrebe vlasnika – porezno nepriznati ili porezno priznati troškovi........................... 277
19.6.4. Troškovi koji su posljedica novčanih kazni za
prekršaje i prijestupe ........................................................ 280
19.6.5. Knjiženje troškova osobnih automobila i drugih
sredstava za osobni prijevoz zaposlenika i troškova rent-a-car vozila ................................................................ 280
19.7. Zatezne kamate i odštete......................................................... 283
19.8. Raspored troškova (49) ............................................................ 284
20. Formiranje zaliha proizvodnje ................................................... 287 21. Prodaja zaliha gotovih proizvoda i razduženje skladišta ........ 291 22. Formiranje zaliha robe u trgovini .............................................. 296
21.1. Zalihe robe i prodaja zaliha u trgovini na veliko ................... 296 21.1.1. Zaduženje robe u veleprodaji po nabavnoj cijeni .......... 297
 XII
 
   12   13   14   15   16