Page 16 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 16

Prof. dr. sc. VINKO BELAK; NENAD VUDRIĆ, univ.spec.oec.
 29.2. Utvrđivanje i knjiženje ostvarene dobiti u slučaju
uvećanja porezne osnovice poreza na dobit za porezno nepriznate troškove koji čine stalne razlike........................... 340
29.3. Porezna dobit u slučaju računovodstvenoga gubitka ........... 341
29.4. Računovodstveni i porezni gubitak i odgođena porezna
imovina ..................................................................................... 342
30. Zadržana dobit i reinvestirana dobit ......................................... 346
31. Knjiženje isplate dobiti................................................................ 347
32. Gubitak iznad visine kapitala ..................................................... 348
III. DIO: OBRAČUNSKA PLAĆANJA, PREDUJMOVI I KNJIŽENJE INOZEMNIH SREDSTAVA PLAĆANJA.................................... 351 33. Obračunska plaćanja ................................................................... 351
33.1. Prijeboj (kompenzacija) .......................................................... 352
33.2. Cesija (ustup tražbine) ............................................................ 354
33.2. Asignacija (uputa) .................................................................... 356
33.3. Preuzimanje duga .................................................................... 358
34. Oporezivanje danih i primljenih predujmova i modeli
knjiženja u sustavu poreza na dodanu vrijednost.................... 360
34.1. Osnovna pravila kod oporezivanja predujmova.................... 360
34.2. Knjiženje danih predujmova kad konačni račun ne
odstupa od predujma .............................................................. 361
34.3. Knjiženje primljenih predujmova kad konačni račun ne odstupa od predujma .............................................................. 366
34.4. Naknada promjena porezne osnovice kod predujmova ...... 368
34.4.1. Knjiženje u slučaju naknadne promjene porezne
osnovice kod danih predujmova...................................... 369
34.4.2. Knjiženje u slučaju naknadne promjene porezne
osnovice kod primljenih predujmova ............................. 375
34.5. Nastanakporezneobvezepounaprijedizdanomračunu
(prije isporuke i prije primitka predujma) i modeli knjiženja ... 380 35. Računovodstvo poslovanja s inozemstvom .............................. 384
35.1. Knjiženje poslovnih promjena koje se odnose
na inozemna sredstva plaćanja .............................................. 384
35.1.1. Knjiženje tečajnih razlika ................................................. 385 35.1.1.1. Pozitivne tečajne razlike ............................................. 386 35.1.1.2. Negativne tečajne razlike............................................ 389
 XIV
    14   15   16   17   18