Page 17 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 17

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
 35.1.2. Devizna blagajna............................................................... 393
35.1.3. Otvoreni akreditiv u stranim valutama ........................... 395
35.1.4. Dorada materijala u inozemstvu ..................................... 396
35.2. Predujmoviinozemnimdobavljačimasirovinaimaterijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i autoguma (37) ............... 399
IV. DIO: ODGOĐENI POREZI I VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA........... 401 36. Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze ........ 401
36.1. Razlike između poreznih i računovodstvenih propisa
u priznavanju amortizacije koje dovode do odgođene
porezne imovine i odgođenih poreznih obveza .................... 409
36.2. Umanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine – porezno nepriznati troškovi i odgođeni porezi ..................... 418
36.3. Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala (319) .... 424
36.3.1. Otpisi na zalihama sirovina i materijala.......................... 424
36.3.2. Vraćanje otpisane vrijednosti zalihama sirovina
i materijala u proizvodnji i ispravak odgođene
porezne imovine................................................................ 430
36.4. Porezno nepriznata rezerviranja za štetne ugovore i
odgođena porezna imovina .................................................... 434
V. DIO: REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE
IMOVINE NA FER VRIJEDNOST ............................................... 439 37. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine ....................... 439
37.1. Određivanjefervrijednostidugotrajnematerijalneimovine..439
37.2. Priznavanje učinaka revalorizacije u revalorizacijske
rezerve, odvajanje odgođenih poreznih obveza i
objavljivanje u sklopu ostale sveobuhvatne dobiti ............... 440
VI. DIO: RAČUNOVODSTVO DUGOROČNE FINANCIJSKE IMOVINE... 447 38. Dugoročna financijska imovina ................................................. 447
38.1. Pojmovno određenje i osnovne značajke dugoročne financijske imovine.................................................................. 447
38.2. Financijska imovina raspoloživa za prodaju
– udjeli, dionice i dužnički instrumenti ................................. 449
38.2.1. Početno mjerenje financijske imovine raspoložive
za prodaju .......................................................................... 450
 XV

   15   16   17   18   19