Page 18 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 18

Prof. dr. sc. VINKO BELAK; NENAD VUDRIĆ, univ.spec.oec.
 38.2.2. Naknadna prodaja financijske imovine raspoložive
za prodaju .......................................................................... 450
38.2.3. Obračun rezultata ulaganja u druga društva .................. 453
38.2.3.1. Knjiženje i obračun ulaganja po metodi udjela ........ 455
38.2.3.2. Knjiženje i obračun ulaganja po metodi troška ulaganja........................................................................ 457 38.3. Goodwill kao bilančna pozicija............................................... 458
38.3.1. Pozitivni goodwill.............................................................. 459
38.3.2. Negativni goodwill ............................................................ 462
38.4. Revalorizacijaireklasifikacijskeuskladefinancijskeimovine..465
38.4.1. Naknadno mjerenje financijske imovine raspoložive
za prodaju po fer vrijednosti ............................................ 465
38.4.2. Gubitak od umanjenja vrijednosti financijske
imovine raspoložive za prodaju ....................................... 468
38.4.3. Reklasifikacijske usklade za financijsku imovinu namijenjenu prodaji ........................................................ 471
VII. DIO: KONAČNI OBRAČUNI I SASTAVLJANJE BRUTO-BILANCE... 479 39. Konačni obračuni i sastavljanje bruto-bilance......................... 479
VIII. DIO: PRAKTIČNI PRIMJERI S IZRADOM FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA MALE PODUZETNIKE ................................... 483
40. Praktični primjeri knjiženja poslovne godine i izrade
konačnog obračuna s financijskim izvješćima......................... 483
40.1. Skraćeni i pojednostavljeni primjer računovodstva proizvodnog poduzeća ............................................................ 483
40.2. Skraćeni praktični primjer knjiženja poslovne godine i
izrade konačnog obračuna u trgovini .................................... 494
40.3. Složeniji primjer računovodstva proizvodnog poduzeća ..... 505
 XVI
    16   17   18   19   20