Page 22 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 22

Prof. dr. sc. VINKO BELAK; NENAD VUDRIĆ, univ.spec.oec.
 Slika 15.
Slika 16. Slika 17. Slika 18.
Slika 19. Slika 20. Slika 21. Slika 22.
Slika 23.
Slika 24. Slika 25.
Slika 26. Slika 27. Slika 28. Slika 29. Slika 30. Slika 31.
Trenutak priznavanja prihoda od prodaje dobara
i usluga....................................................................................... 36
Primici i izdaci novca............................................................... 37
Gotovinski primici i izdaci putem žiro-računa ..................... 38
Proces transformacije troškova nabave proizvodne dugotrajne imovine u troškove proizvodnje u tijeku
i troškove proizvodnje gotovih proizvoda .............................. 40
Proces transformacije troškova nabave neproizvodne dugotrajne imovine u troškove i rashode ............................... 41
Proces transformacije troškova nabave materijala
u troškove proizvodnje gotovih proizvoda ............................. 41
Proces transformacije troškova proizvodnje u troškove sadržane u zalihama gotovih proizvoda................................ 42
Transformacija troškova nabave robe u troškove
sadržane u zalihama robe (vrijednost zaliha robe)
i u rashode te općih troškova u rashode ................................. 43
Shema sastavljanja računa dobiti i gubitka
u djelatnosti trgovine ............................................................... 43
Nastanak rashoda prodajom robe u trgovini ........................ 44 Proces transformacije troškova u rashode
u proizvodnom trgovačkom društvu ...................................... 44 Shema sastavljanja računa dobiti i gubitka u
djelatnosti proizvodnje ............................................................ 45 Shema transformacije troškova u rashode u uslužnim
djelatnostima............................................................................ 45 Shema sastavljanja računa dobiti i gubitka u uslužnim
djelatnostima ............................................................................ 46 Dva dijela izvještaja o dobiti i gubitku te ostaloj
sveobuhvatnoj dobiti ............................................................... 51 Podjela izvještaja o realiziranoj dobiti ili gubitku
razdoblja ................................................................................... 53
Prikaz Izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
razdoblja ................................................................................... 53
 XX
 


   20   21   22   23   24