Page 24 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 24

Prof. dr. sc. VINKO BELAK; NENAD VUDRIĆ, univ.spec.oec.
 Slika 53.
Slika 54. Slika 55. Slika 56. Slika 57.
Slika 58. Slika 59.
Slika 60. Slika 61. Slika 62.
Slika 63. Slika 64.
Slika 65. Slika 66.
Slika 67. Slika 68.
Slika 69. Slika 70.
Dnevnik i konto kartica glavne knjige u ručnom
kopirnom knjigovodstvu.......................................................... 86
Shema automatske obrade podataka u knjigovodstvu ....... 87 Glavna knjiga ........................................................................... 88 Bilančna pozicija obveza ....................................................... 196
Učinci primjene FIFO metode na visinu troškova za
prodane zalihe (rashode) i vrijednost zaliha na kraju
u uvjetima umjerene inflacije ............................................... 249
Kontinuirani obračun zaliha po FIFO metodi .................... 250 Kontinuirani obračun utroška zaliha po metodi
prosječne ponderirane cijene ................................................ 254 Razdvajanje učinka revalorizacije na revalorizacijske
rezerve i odgođene porezne obveze........................................ 441 Vrste odnosa kod ulaganja u druga društva i metode
obračuna.................................................................................. 455
Bilanca stjecatelja odnosno društva „Jadris“ d.d.
i bilanca stečenika odnosno društva „Vijak“ d.d.,
prije poslovnog spajanja........................................................ 460
Pozitivni goodwill................................................................... 461 Konsolidirana bilanca s uključenim goodwillom nakon
poslovnog spajanja ................................................................ 462 Negativni goodwill ................................................................. 464
Konsolidirana bilanca s uključenim negativnim
goodwillom nakon poslovnog spajanja ............................... 464
Utjecaj promjene fer vrijednosti imovine raspoložive
za prodaju na kapital i ostalu sveobuhvatnu dobit ........... 466
Priznavanje gubitka od umanjenja vrijednosti
i naknadnog povećanja vrijednosti za vlasničke
instrumente ............................................................................. 469
Priznavanje gubitka od umanjenja vrijednosti
i naknadnog povećanja vrijednosti za dužničke
instrumente ............................................................................. 471
Praktični model bruto-bilance.............................................. 480
 XXII
 


   22   23   24   25   26