Page 5 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 5

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
 PREDGOVOR AUTORA
Knjiga Osnove suvremenog računovodstva namijenjena je za prvi i drugi stu- panj učenja računovodstva i knjigovodstva na fakultetima, visokim učilištima, veleučilištima i drugim sličnim preddiplomskim ili praktičnim studijima.
Osim toga, knjiga može dobro poslužiti i u profesionalnoj računovodstvenoj praksi jer su u njoj potanko objašnjeni modeli knjiženja i obračuna koji se u prak- si najčešće pojavljuju, a posebice u računovodstvu malih i srednjih poduzeća.
Najveći su problemi kod pisanja ove i sličnih knjiga stalne promjene računo- vodstvenih i poreznih propisa i poreznih stopa, zbog čega neažurirana literatu- ra postaje neprikladnom.
Zanimljivo je da knjiga napisana prošle godine nije više prikladna za uče- nje računovodstva u ovoj godini. Sam naslov knjige Osnove suvremenog raču- novodstva sugerira da se suvremeno računovodstvo razlikuje od nekadašnjeg računovodstva.
U posljednje je vrijeme došlo do mnogih promjena u računovodstvu i fi- nancijskom izvještavanju. Poduzetnici su podijeljeni na one koji su obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i na one koji su obve- znici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Razlike se pojavljuju u obliku i sadržaju financijskih izvještaja, ali ima i nekih razlika u računovodstvenim propisima.
Revidirani Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) donijeli su promjene u nazivima financijskih izvještaja i njihovu sadržaju, što do sada u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI) još nije obuhvaćeno. Zato je potrebno stalno naglašavati razlike između odredaba te dvije vrste stan- darda, ako postoje.
Najveće su se promjene dogodile zbog promjene poreznih propisa koji sada omogućavaju, a u pojedinim situacijama obvezuju, da se rezultati poslovanja iskazani u računovodstvu razlikuju od rezultata iskazanih u poreznim izvje-
 III

   3   4   5   6   7