Page 6 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 6

Prof. dr. sc. VINKO BELAK; NENAD VUDRIĆ, univ.spec.oec.
 štajima. Naime, ranije su se porezni rashodi obračunati u poreznom izvještaju izravno unosili u obračun računovodstvenih rezultata. To više nije tako. Sada se u računovodstvu na teret dobiti prije oporezivanja unose stalne razlike porezno nepriznatih troškova, a priznavanje privremenih razlika zahtjeva poseban raču- novodstveni postupak koji nije nimalo jednostavan. Primjerice, privremeno po- rezno nepriznati rashodi, koji se mogu priznati u budućim razdobljima, dovode do odgođene porezne imovine, a porezi koji se odgađaju za plaćanje u budućim razdobljima dovode do odgođenih poreznih obveza. Primjena novog Zakona o porezu na dobit dovodi do porezno nepriznatih troškova u slučajevima vri- jednosnog usklađenja (otpisa) dugotrajne materijalne imovine i vrijednosnog usklađenja zaliha, što dovodi do odgođene porezne imovine. Revalorizacija du- gotrajne materijalne imovine dovodi do odgođenih poreznih obveza.
Velike promjene u odnosu na dosadašnju praksu nastale su u području obra- čuna amortizacije i priznavanja troška amortizacije u financijskim izvještajima i poreznim izvještajima za sve poduzetnike. Naime, do donošenja HSFI-a pore- zni su zakoni podržavali obračun amortizacije u računovodstvu i financijskim izvještajima prema poreznim propisima, što je sada bitno promijenjeno. Sada se amortizacija u računovodstvu obračunava prema računovodstvenim propi- sima, a u poreznom izvještaju prema poreznim propisima, a ta se dva obračuna mogu bitno razlikovati.
Novi MRS 1 donosi promjene u nazivima i sadržaju financijskih izvještaja te uvodi novi pojam sveobuhvatne dobiti i ostale sveobuhvatne dobiti.
Računovodstvo dugoročne financijske imovine i njezina usklađenja na fer vrijednost jednako tako uvjetuje posebne računovodstvene postupke koji nisu jednostavni. Uveden je i pojam reklasifikacijske usklade financijske imovine pa se računovodstveni postupci u slučaju revalorizacije financijske imovine bitno razlikuju od računovodstvenih postupaka u slučaju revalorizacije dugotrajne materijalne imovine.
Kad se sve to uzme u obzir, postavlja se pitanje kako u današnje vrijeme or- ganizirati učenje računovodstva kad je računovodstvo postalo tako složeno. Zbog toga se sadržaj ove knjige bitno razlikuje od dosadašnjih knjiga.
Sadržaj knjige je podijeljen u dva dijela koja podržavaju dva ciklusa učenja. U prvom ciklusu učenja treba svladati osnove knjiženja i jednostavnije računo- vodstvene postupke koji ne uključuju računovodstvo stranih sredstava plaća- nja, obračunska plaćanja, predujmove, odgođene poreze (osim kad je u pitanju gubitak poslovne godine, što se nije dalo izbjeći), revalorizaciju dugotrajne ma- terijalne imovine te računovodstvo financijske imovine. U prvi je ciklus učenja uključen utjecaj PDV-a na knjiženja i obuhvat najvažnijih porezno nepriznatih troškova koji čine stalne razlike i terete dobit prije oporezivanja. Obrađena su i
 IV
 


   4   5   6   7   8