Page 7 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 7

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
 knjiženja oporezivanja isplate dobiti i dividendi koja imaju utjecaj i na izuzima- nja vlasnika na teret zadržane dobiti. Prvi ciklus učenja završava jednostavnim obračunima financijskih rezultata u pojednostavljenoj bilanci i pojednostavlje- nom računu dobiti i gubitka (koliko uopće to može biti jednostavno u suvreme- nom računovodstvu).
Naime, kad polaznik nauči jednostavna knjiženja i sastavljanje pojednostav- ljenih financijskih izvještaja, ciljevi učenja prvog ciklusa su zadovoljeni.
U drugom se ciklusu učenja, koji pripada u prvi dio profesionalnog računo- vodstva, uče složeni računovodstveni postupci knjiženja stranih sredstava pla- ćanja, knjiženja predujmova, vrijednosnih usklađenja, odgođenih poreza, reva- lorizacije dugotrajne materijalne imovine i računovodstva financijske imovine. Drugi ciklus učenja završava izradom profesionalnih financijskih izvještaja, čime su zadovoljeni ciljevi učenja drugog ciklusa.
Na kraju knjige daju se praktični primjeri za vježbe iz prvog i drugog ciklusa učenja koje nastavnik može prilagođavati tekućim potrebama.
S obzirom na mnoge promjene računovodstvenih i poreznih propisa, sma- tramo da će ova knjiga, koja je uključila te promjene, olakšati proces nastave i učenja.
Materija u ovoj knjizi prilagođena je većini programa iz predmeta „Računo- vodstvo“, „Osnove računovodstva“ i „Financijsko računovodstvo“, odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanje i sporta.
Ova knjiga može biti korisna i profesionalnim računovođama jer su mnoge složene stvari objašnjene na školski način, za što u profesionalnim knjigama nema dovoljno prostora zbog velikog opsega obrađenih problema. Najbolji se rezultati mogu postići u praksi ako se ova knjiga kombinira s knjigom Računo- vodstvo poduzetnika, u izdanju RRiF-a jer se te dvije knjige nadopunjuju.
Autori:
Prof. dr. sc. Vinko Belak Nenad Vudrić, univ.spec.oec.
 V
   5   6   7   8   9