Zakon o komunalnom gospodarstvu

Desanka SARVAN dr.sc., dipl.iur., Jasna VUK dipl. oec. i ovl. rač.

Zagreb, siječanj 2019.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

300

978-953-272-164-5

s komentarom, sudskom praksom, poveznicama, kazalom, primjerima akata i računovodstvom

RRiF-520

Novo

200,00 kn

SADRŽAJ
I - ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
     DIO PRVI - Uvodne odredbe
     DIO DRUGI  - Komunalne djelatnosti
          POGLAVLJE I.  - Vrste komunalnih djelatnosti
          POGLAVLJE II.  - Obavljanje komunalne djelatnosti
          POGLAVLJE III.  - Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti
               ODJELJAK 1.  - Trgovačko društvo
               ODJELJAK 2.  - Javna ustanova
               ODJELJAK 3.  - Vlastiti pogon
               ODJELJAK 4.  - Koncesije
               ODJELJAK 5.  - Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti
          POGLAVLJE IV.  - Financiranje uslužnih komunalnih djelatnosti
               ODJELJAK 1.  -  Cijena komunalne usluge
               ODJELJAK 2.  -  Proračun jedinice lokalne samouprave
     DIO TREĆI  -  Komunalna infrastruktura
          POGLAVLJE I.  - Komunalna infrastruktura i njezin pravni status
          POGLAVLJE II.  -  Građenje i održavanje komunalne infrastrukture
          POGLAVLJE III.  - Financiranje građenja i održavanja  komunalne infrastrukture
               ODJELJAK 1.  - Komunalni doprinos
               ODJELJAK 2.  - Komunalna naknada
               ODJELJAK 3.  - Naknada za koncesiju i proračun jedinice lokalne samouprave
     DIO ČETVRTI  - Komunalni red
          POGLAVLJE I. - Odluka o komunalnom redu
          POGLAVLJE II. - Održavanje komunalnog reda
               ODJELJAK 1. - Upravno tijelo
               ODJELJAK 2. - Komunalni redari
     DIO PETI  - Nadzor
     DIO ŠESTI - Prekršajne odredbe
     DIO SEDMI  - Prijelazne i završne odredbe
II – KAZALO POJMOVA
III - POPIS PROPISA
IV – PRILOZI - PRIMJERI AKATA
     Primjer 1. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
     Primjer 2. Odluka o osnivanju vlastitog pogona
     Primjer 3. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati putem koncesije
     Primjer 4. Odluka (upravni akt) o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
     Primjer 5. Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti
     Primjer 6. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
     Primjer 7. Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti
     Primjer 8. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge
     Primjer 9. Program građenja komunalne infrastrukture
     Primjer 10. Rješenje o visini komunalnog doprinosa
     Primjer 11. Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
     Primjer 12. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
     Primjer 13. Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture (izgradnja nerazvrstane ceste za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi)
     Primjer 14. Suglasnost privatnoj osobi - investitoru komunalne infrastrukture
     Primjer 15. Ugovor o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture (financiranje izgradnje nerazvrstane ceste za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi)
     Primjer 16. Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa temeljem ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture
     Primjer 17. Rješenje o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu zbog izmjene akta za gradnju
     Primjer 18. Rješenje o poništenju rješenja o komunalnom doprinosu zbog poništenja akta za gradnju
     Primjer 19. Rješenje o uračunavanju plaćenog komunalnog doprinosa zbog prestanka važenja građevinske dozvole
     Primjer 20. Program održavanja komunalne infrastrukture
     Primjer 21. Odluka o komunalnoj naknadi
     Primjer 22. Odluka o vrijednosti boda
     Primjer 23. Rješenje o visini komunalne naknade
     Primjer 24. Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
     Primjer 25. Rješenje o ovrsi komunalne naknade na novčanim sredstvima ovršenika
     Primjer 26. Rješenje o ovrsi komunalne naknade i otpisu dijela duga komunalne naknade uslijed zastare
     Primjer 27. Prijedlog za ovrhu na nekretninama obveznika
     Primjer 28. Prijava tražbine u stečajnom postupku
     Primjer 29. Tužba jedinice lokalne samouprave u upravnom sporu
     Primjer 30. Izvod iz Odluke o komunalnom redu – naknada za davanje na privremeno korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu JLS
     Primjer 31. Zapisnik o očevidu
     Primjer 32. Rješenje komunalnog redara kojim se zabranjuje uporaba izvora buke
     Primjer 33. Rješenje komunalnog redara kojim se naređuje uklanjanje nepropisno odbačenog otpada
     Primjer 34. Rješenje o izvršenju rješenja komunalnog redara kojim se naređuje uklanjanje nepropisno odbačenog otpada – izvršenje putem treće osobe
     Primjer 35. Rješenje o izvršenju rješenja komunalnog redara kojim se zabranjuje uporaba izvora buke – izricanjem novčanih kazni
     Primjer 36. Rješenje o obustavi izvršenja jer je izvršenik dobrovoljno izvršio obvezu naloženu rješenjem komunalnog redara
     Primjer 37. Rješenje o troškovima izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito odbačenog otpada
     Primjer 38. Rješenje o troškovima izvršenja rješenja o otklanjanju oštećenja pročelja postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija
     Primjer 39. Rješenje o obustavi izvršenja rješenja o otklanjanju oštećenja pročelja postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija
     Primjer 40. Rješenje o izvršenju izricanjem novčane kazne – izlaganje energetskog certifikata
     Primjer 41. Rješenje komunalnog redara kojim se naređuju vlasniku psa uvjeti držanja životinje na okućnici
     Primjer 42. Rješenje o izvršenju mjere postupanja sa životinjom izricanjem novčane kazne
     Primjer 43. Prekršajni nalog
     Primjer 44. Obavezni prekršajni nalog
     Primjer 45. Optužni prijedlog
     Primjer 46. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna JLS-a
     Primjer 47. Odluka o grobljima
     Primjer 48. Odluka o parkiralištima
     Primjer 49. Tržni red
     Primjer 50. Odluka o obavljanju dimnjačarske djelatnosti
     Primjer 51. Odluka o mjerama zaštite od buke
     Primjer 52. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
V. RAČUNOVODSTVO KOMUNALNIH DRUŠTAVA
     1.    Uvod
     2.    Vrste komunalnih djelatnosti
     3. Primjena načela neprofitnosti kod komunalnih društava
     4.    Porezni položaj komunalnih usluga
          4. 1.    Kalkulacija cijena komunalnih usluga
          4. 2.    Kalkulacija cijene javne usluge prikupljanja otpada
          4. 3.    Primjena stopa PDV-a na usluge komunalnih društava
     5.    Računovodstvo komunalnih društava
          5. 1.    Evidentiranje troškova i prihoda komunalnog društva
          5. 2.    Računovodstveni položaj državnih potpora
               5.2.1.    Kapitalni pristup priznavanja državnih potpora
               5.2.2.    Dobitni pristup priznavanja državnih potpora
                    5.2.2.1.    Evidentiranje primljenih državnih potpora
               5.2.3.    Objavljivanje podataka o državnim potporama
          5. 3.    Porezni položaj državnih potpora
     6.    Fiskalizacija kod komunalnih društava
     7.    Primjena odredaba Zakona o zaštiti potrošača

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju