Računovodstvo poslovnih spajanja

Ivica PERVAN, prof. dr. sc.

Zagreb, 2012.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

304

978-953-272-058-7

Prema MSFI i HSFI

RRiF-110

Novo

140,00 kn

Osnovni poticaj za izradu knjige Računovodstvo poslovnih spajanja proizašao je iz sve većeg broja poslovnih spajanja u praksi i nedostatka prikladne literature na
hrvatskom jeziku. Naime, zbog uvođenja tržišne ekonomije, procesa privatizacije, razvoja tržišta kapitala i liberalizacije međunarodnih tokova kapitala hrvatske kompanije već duži niz godina aktivno sudjeluju u različitim oblicima poslovnih spajanja.
Pritom hrvatske kompanije nisu samo mete preuzimanja već i stjecatelji, kako domaćih tako i stranih kompanija. Za očekivati je da će i u budućem razdoblju u cilju
rasta i povećanja učinkovitosti poslovanja hrvatske kompanije provoditi različite oblike poslovnih spajanja. U ovoj se knjizi čitatelja u prvoj cjelini ukratko upoznaje s ključnim motrištima poslovnih spajanja (strategija rasta, pravni ustroj, vrednovanje ciljnih kompanija i porezi), dok su sva ostala poglavlja knjige posvećena detaljnoj razradi računovodstvenog obračuna i izvještavanja poslovnih spajanja. Pritom se posebno obrađuje konsolidacija financijskih izvještaja za poslovna spajanja koja rezultiraju odnosom vladajućeg i ovisnog društva, tj. formiranjem grupe. Iako je računovodstveni obračun poslovnih spajanja po vremenskom redoslijedu negdje na kraju postupka poslovnog spajanja, jako je korisno ako računovođe svojim menadžerima tijekom procesa realizacije poslovnog spajanja mogu prezentirati pregled nadležnih računovodstvenih standarda, dopuštene alternativne računovodstvene metode, te njihove učinke s motrišta plaćanja poreza i sadržaja financijskih izvještaja.
Knjiga je osim studentima na diplomskim i poslijediplomskim studijima iz područja računovodstva, revizije i forenzičnog računovodstva namijenjena i praktičarima
(računovođama i revizorima). Pri pisanju knjige korišteni su relevantni standardi (MSFI i HSFI) te recentna strana literatura koja pokriva ovo područje računovodstva,
što se uglavnom odnosi na djela Advanced Accounting, Group Financial Reporting i Consolidated Reporting. Stil pisanja knjige je da se najprije iznosi relevantni teorijski okvir za specifični računovodstveni problem (sukladno nadležnom MSFI ili HSFI), nakon čega se kroz više primjera čitatelja upoznaje s rješenjima različitih situacija. Nadalje, u cilju što kvalitetnijeg upoznavanja čitatelja s obrađenom problematikom i osiguravanja potrebnih praktičnih znanja uz simulirane primjere, u knjizi su prezentirani i stvarni primjeri vezani za poslovna spajanja, koji su preuzeti iz godišnjih izvještaja vodećih kompanija iz Hrvatske (Agrokor grupa, Atlantic grupa i Adris grupa). Ovom prigodom zahvaljujem upravama spomenutih kompanija na susretljivosti i ustupanju podataka iz godišnjih izvještaja za potrebe izrade ove knjige.
Računovodstveni obračun poslovnih spajanja u Hrvatskoj uređen je odvojeno za obveznike primjene MSFI (listane kompanije, velike kompanije i financijska industrija) u odnosu na obveznike primjene HSFI (male i srednje kompanije). Stoga su kroz poglavlja zasebno obrađene odredbe relevantnih standarda na temelju čega se mogu identificirati sličnosti i razlike između MSFI i HSFI u području poslovnih spajanja. Poznavanje odredaba relevantnih računovodstvenih standarda, dopuštenih alternativnih metoda, kao i učinaka tih metoda na financijske izvještaje, i plaćanje poreza treba omogućiti praktičarima da u svakoj situaciji oblikuju optimalno rješenje konkretnog problema. Posebno treba naglasiti da su svi primjeri u knjizi utemeljeni na trenutačno važećim zakonima te verzijama računovodstvenih standarda (MSFI i HSFI) koje su do kraja 2011. objavljene u Narodnim novinama. Kako je područje poslovnih spajanja jedno od onih područja računovodstva koje znatno može utjecati na objavljene financijske rezultate i financijski položaj kompanije, čitatelja se upućuje na detaljno čitanje knjige i izbor onih metoda koje će rezultirati što kvalitetnijim računovodstvenim informacijama.
Posebnu zahvalnost izražavam recenzentima knjige prof. dr. sc. Vinku Belaku i doc. dr. sc. Ivici Filipoviću, koji su svojom savjetima i kritikama pridonijeli kvaliteti
knjige.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju