Računovodstvo poduzetnika

Šime GUZIĆ, dr. sc. (urednik)

XI. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb 2018.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

1128

978-953-272-153-9

s primjerima knjiženja

Ovo izdanje našeg priručnika za praktično računovodstvo/knjigovodstvo stavilo je pred autore zadaću da nakon četiri godine unesu u svoje tekstove i primjere knjiženja sve zakonske promjene koje su na snazi, kao i one koje će se primijeniti od početka 2018. godine. To su u prvom redu promjene u poreznom sustavu i drugim propisima, te promjene u hrvatskim i međunarodnim računovodstvenim standardima. Uz sve to, priručnik je „osvježen“ s novim tekstovima i primjerima kako bi odgovorio na što više pitanja iz praktičnog računovodstva.

RRIF-480

Novo

500,00 kn

SADRŽAJ

I. UVOD U RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA
    1. PRISTUP
    2. KORISNICI OVE KNJIGE
    3. KNJIGOVODSTVO I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE
    4. ISPITIVANJE – KONTROLA ISPRAVNOSTI KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE . 7
    5. OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA
    6. ZAKLJUČAK I ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA
    7. POPIS IMOVINE I OBVEZA PROCJENE
    8. RAZDOBLJE ZA KOJE SE VODE POSLOVNE KNJIGE, JEZIK I VALUTA
    9. PRIMJENA STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE
    10. KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
    11. JAVNA OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
    12. NADZOR RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
    13. PROFESIJA RAČUNOVOĐA
II. KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGAĐANJA REDOSLIJEDOM RRiF-ovog RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE
    1. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆEN KAPITAL (00)
    2. NEMATERIJALNA DUGOTRAJNA IMOVINA (01)
        2.1. IZDATCI ZA RAZVOJ (010)
        2.2. KONCESIJE, PATENTI, LICENCIJE, ROBNE I USLUŽNE MARKE I OSTALA PRAVA (011)
        2.3. ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTWARE I OSTALA PRAVA (012)
        2.4. GOODWILL (013) – FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVNOG SPAJANJA
        2.5. OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA (014)
        2.6. REVALORIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE
        2.7. PREDUJMOVI ZA NABAVU NEMATERIJALNE IMOVINE (015)
        2.8. NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI (016)
        2.9. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE NEMATERIJALNE IMOVINE (018)
        2.10. AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (019)
    3. MATERIJALNA IMOVINA – NEKRETNINE (02)
        3.1. ZEMLJIŠTA (020)
        3.2. GRAĐEVINSKI OBJEKTI (023)
        3.3. STANOVI ZA VLASTITE ZAPOSLENIKE (024)
        3.4. PREDUJMOVI ZA NABAVU NEKRETNINA (026)
        3.5. NEKRETNINE U PRIPREMI (027)
        3.6. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE NEKRETNINA (028)
        3.7. AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINE (029)
        3.8. REVALORIZACIJA NEKRETNINE
    4. MATERIJALNA IMOVINA – POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA (03)
        4.1. NABAVA POSTROJENJA I OPREME IZ VLASTITIH IZVORA SREDSTAVA
        4.2. IZRADA OPREME U VLASTITOJ IZVEDBI
        4.3. ZAMJENA STARE OPREME NOVOM
        4.4. PRIBAVLJANJE OPREME FINANCIJSKIM LIZINGOM (leasing)
        4.5. REVALORIZACIJA – PONOVNA PROCJENA TROŠKA NABAVE POSTROJENJA I OPREME
        4.6. UNOS OPREME U IMOVINU DRUŠTVA I TEMELJNI KAPITAL
        4.7. POVLAČENJA I OTUĐENJA POSTROJENJA I OPREME
        4.8. PRETPOREZ KOJI SE NE MOŽE ODBITI (033)
        4.9. POLJOPRIVREDNA OPREMA (034)
        4.10. OSTALA MATERIJALNA IMOVINA (035)
        4.11. PREDUJMOVI ZA MATERIJALNA SREDSTVA (036)
        4.12. MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI (037)
        4.13. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POSTROJENJA I OPREME (038)
        4.14. AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME (039)
    5. BIOLOŠKA IMOVINA (04)
        5.1. PRIZNAVANJE I UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI BIOLOŠKE IMOVINE
        5.2. BIOLOŠKA IMOVINA – BILJE – VIŠEGODIŠNJI NASADI (040)
        5.3. BIOLOŠKA IMOVINA – ŽIVOTINJE – OSNOVNO STADO (041)
    6. ULAGANJA U NEKRETNINE (05)
        6.1. ULAGANJA U NEKRETNINE – ZEMLJIŠTA (050)
        6.2. ULAGANJA U NEKRETNINE – GRAĐEVINE (051)
        6.3. PREDUJMOVI ZA ULAGANJA U NEKRETNINE (056)
        6.4. ULAGANJE U NEKRETNINE U PRIPREMI (057)
        6.5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ULAGANJA U NEKRETNINE (058)
        6.6. AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ULAGANJA U NEKRETNINE (059)
    7. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (06)
        7.1. FINANCIJSKI INSTRUMENTI PREMA MSFI-ju 9
        7.2. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) I OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE (060)
        7.3. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE (061)
        7.4. ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) I OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM (062)
        7.5. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM (063)
        7.6. ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE – DUGOTRAJNE (064)
        7.7. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO (065)
        7.8. ULAGANJA KOJA SE OBRAČUNAVAJU METODOM UDJELA (066)
        7.9. OSTALA DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (067)
        7.10. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE FINANCIJSKE IMOVINE - DUGOTRAJNE (068)
    8. POTRAŽIVANJA - DUGOTRAJNA (07)
        8.1. POTRAŽIVANJA OD PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE (070)
        8.2. POTRAŽIVANJA OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM (071)
        8.3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA (072)
        8.4. POTRAŽIVANJA IZ FAKTORINGA (073)
        8.5. POTRAŽIVANJA ZA JAMČEVINE (074)
        8.6. POTRAŽIVANJA U SPORU I RIZIČNA POTRAŽIVANJA (075)
        8.7. POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE (076)
        8.8. OSTALA POTRAŽIVANJA - DUGOTRAJNA (077)
        8.9. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE DUGOTRAJNIH POTRAŽIVANJA (078)
        8.10. POTRAŽIVANJA ZA NEZARAĐENU KAMATU (079)
    9. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA (08)
        9.1. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
        9.2. ODGOĐENI POREZ PRI PRIJENOSU POREZNOG GUBITKA
        9.3. OSTALA ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
    10. NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA (10)
        10.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI U BANKAMA (100)
        10.2. OTVORENI AKREDITIV U DOMAĆOJ BANCI (101)
        10.3. BLAGAJNA (102)
        10.4. DEVIZNI RAČUN (103)
        10.5. OTVOREN AKREDITIV U STRANIM VALUTAMA (104)
        10.6. DEVIZNA BLAGAJNA (105)
        10.7. NOVAC ZA KUPNJU DEVIZA (106) I OSTALA NOVČANA SREDSTVA (108)
        10.8. MJENJAČKO POSLOVANJE
    11. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (11)
        11.1. ULAGANJA U DIONICE I UDJELE KAO FINANCIJSKA IMOVINA ČIJA SE PROMJENA FER VRIJEDNOSTI PRIZNAJE U RAČUNU DOBITI I GUBITKA
        11.2. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I DRUGO PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE - KRATKOROČNI (111)
        11.3. ULAGANJA U DIONICE I UDJELE I OSTALE VRIJEDNOSNE PAPIRE DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM (112)
        11.4. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM (113)
        11.5. ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE – KRATKOROČNE (114)
        11.6. DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE (115)
        11.7. POTRAŽIVANJA IZ ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE (116)
        11.8. OSTALA FINANCIJSKA IMOVINA (117)
        11.9. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE FINANCIJSKE IMOVINE – KRATKOTRAJNE (119)
    12. POTRAŽIVANJA – KRATKOROČNA (12)
        12.1. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI (120)
        12.2. POTRAŽIVANJA OD KUPACA IZ EU I INOZEMSTVA (121)
        12.3. POTRAŽIVANJA OD PODUZETNIKA UNUTAR GRUPE (122)
        12.4. POTRAŽIVANJA OD SUDJELUJUĆIH PODUZETNIKA (123)
        12.5. POTRAŽIVANJA ZA KAMATE (124) (ako se ne pripisuju glavnom potraživanju)
        12.6. POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE (125) (koja nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)
        12.7. POTRAŽIVANJA IZ VANJSKOTRGOVAČKOG POSLOVANJA (126) (s osnove uvoza odnosno izvoza za tuđi račun)
        12.8. POTRAŽIVANJA S OSNOVE OSTALIH AKTIVNOSTI (127)
        12.9. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (128)
        12.10. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA (129)
    13. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (13)
        13.1. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH (130)
        13.2. POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA DRUŠTVA (133)
        13.3. POTRAŽIVANJA U SPORU I RIZIČNA POTRAŽIVANJA (134)
        13.4. POTRAŽIVANJA ZA SREDSTVA U SLOBODNOJ ZONI (135)
        13.5. POTRAŽIVANJA OD BANAKA ZA PRODAJU NA POTROŠAČKI KREDIT (136)
        13.6. POTRAŽIVANJA OD POSLOVNIH JEDINICA U INOZEMSTVU (137)
        13.7. OSTALA POSLOVNA POTRAŽIVANJA (138)
        13.8. VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALIH POTRAŽIVANJA (139)
    14. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE (140)
        14.1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (140)
        14.2. POTRAŽIVANJA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA (141)
        14.3. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE DOPRINOSE IZ PLAĆA I NA PLAĆE (142)
        14.4. POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK I PO ODBITKU (143)
        14.5. POTRAŽIVANJA ZA POSEBNE POREZE I TROŠARINE
        14.6. POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU ČLANARINU (145)
        14.7. POTRAŽIVANJA ZA CARINU I VIŠE PLAĆENE CARINSKE PRISTOJBE (147)
        14.8. POTRAŽIVANJA ZA LOKALNE POREZE (148)
        14.9. POTRAŽIVANJA ZA OSTALE NESPOMENUTE POREZE, DOPRINOSE, TAKSE I PRISTOJBE (149)
    15. OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA (15)
        15.1. POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADE ZA BOLOVANJE OD HZZO-a (150)
        15.2. POTRAŽIVANJA OD MIROVINSKOG OSIGURANJA (151)
        15.3. POTRAŽIVANJA OD LOKALNE SAMOUPRAVE (152)
        15.4. POTRAŽIVANJA ZA REGRESE, PREMIJE, POTICAJE I DRŽAVNE POTPORE (153)
        15.5. POTRAŽIVANJA OD FONDA ZA OTKUPLJENU AMBALAŽU (154)
        15.6. OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE (155 i 159)
    16. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (19)
        16.1. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI (190)
        16.2. OBRAČUNANI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA (191)
        16.3. UNAPRIJED PLAĆENI OVISNI TROŠKOVI NABAVE (192)
        16.4. TROŠKOVI KAMATA IZ BUDUĆEG RAZDOBLJA (193)
        16.5. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI KONCESIJA, LICENCIJA I DRUGIH NEMATERIJALNIH PRAVA (194, 195, 196)
        16.6. OSTALI PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA (199)
    17. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (20)
        17.1. OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE (200)
        17.2. OBVEZE S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (201)
    18. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (21)
        18.1. OBVEZE ZA IZDANE ČEKOVE (210)
        18.2. OBVEZA ZA IZDANE MJENICE (211)
        18.3. OBVEZE PO KRATKOROČNO IZDANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA (212)
        18.4. OBVEZE PREMA DRUŠTVIMA POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESOM (213)
        18.5. OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA, DEPOZITA, JAMČEVINE I SL. (214)
        18.6. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (215)
        18.7. OBVEZE PREMA IZDAVATELJIMA KREDITNIH KARTICA (216)
        18.8. OBVEZE IZ ESKONTNIH POSLOVA (217)
        18.9. OBVEZE S OSNOVE DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI (218)
    19. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE (22)
        19.1. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (220)
        19.2. DOBAVLJAČI IZ EU i INOZEMSTVA (221)
        19.3. DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE (222)
        19.4. DOBAVLJAČI KOMUNALNIH USLUGA (223)
        19.5. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ISPORUKE ROBE I USLUGA (224)
        19.6. OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE (225)
    20. OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE (23)
        20.1. OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA (230)
        20.2. KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPORA (231)
        20.3. OBVEZE ZA KAMATE (232)
        20.4. OBVEZE PO OBRAČUNU PRODANIH DOBARA PRIMLJENIH U KOMISIJU I KONSIGNACIJU (233)
        20.5. OBVEZE PREMA OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA (234)
        20.6. OBVEZE IZ POSLOVANJA U SLOBODNOJ ZONI (235)
        20.7. OBVEZE IZ VANJSKOTRGOVAČKOG POSLOVANJA (236)
        20.8. OBVEZE PREMA POSLOVNIM JEDINICAMA U INOZEMSTVU (237)
        20.9. OBVEZE IZ STJECANJA UDJELA (238)
        20.10. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (239)
    21. KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE (24)
        21.1. OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (240)
        21.2. OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (241)
        21.3. OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA (242)
        21.4. OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK, DOHODAK OD KAPITALA I POREZ PO ODBITKU (243) (Mr. sc. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.)
        21.5. OBVEZE ZA TROŠARINE, POSEBNE POREZE I DRUGE POREZE DRŽAVI (244)
        21.6. OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE I ČLANARINE (245, 246 i dio 249)
        21.7. OBVEZE ZA CARINU I CARINSKE PRISTOJBE (247)
        21.8. OBVEZE ZA ŽUPANIJSKE I OPĆINSKE (GRADSKE) POREZE (248)
        21.9. OSTALE OBVEZE ZA JAVNA DAVANJA (249)
        21.10. OBVEZE ZA NAKNADE ZA AMBALAŽU
    22. DUGOROČNE OBVEZE (25)
        22.1. OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA (250)
        22.2. OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SLIČNO (251)
        22.3. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (252)
        22.4. DUGOROČNE OBVEZE IZ FINANCIJSKOG LIZINGA – NAJMA (253)
        22.5. DUGOROČNE OBVEZE ZA PREDUJMOVE (254)
        22.6. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (255)
        22.7. OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA (256)
        22.8. OBVEZE PREMA DRŽAVI (258)
        22.9. OSTALE DUGOROČNE OBVEZE (259)
    23. ODGOĐENI POREZI (26)
        23.1. ODGOĐENA POREZNA OBVEZA (260)
        23.2. KNJIŽENJE ODGOĐENE POREZNE OBVEZE
    24. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE (28)
        24.1. RAZLIKOVANJE POREZNO PRIZNATIH I RAČUNOVODSTVENIH REZERVIRANJA
        24.2. KNJIŽENJE NA RAČUNIMA DUGOROČNIH REZERVIRANJA
        24.3. UKIDANJE DUGOROČNIH REZERVIRANJA ZBOG PRESTANKA RIZIKA
    25. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA (29)
        25.1. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA (290)
        25.2. OBRAČUNANI TROŠKOVI KORIŠTENIH PRAVA (291)
        25.3. OBRAČUNANI TROŠKOVI KUPNJE ROBE (292)
        25.4. OBRAČUNANI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA (293)
        25.5. ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNIH POTPORA (294)
        25.6. ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA (295)
        25.7. ODGOĐENI PRIHOD ZA NEFAKTURIRANE ISPORUKE (296)
        25.8. NEREALIZIRANI DOBITCI IZ FINANCIJSKE IMOVINE (297)
        25.9. OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (299)
    26. OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ZALIHA (30)
        26.1. TROŠKOVI NABAVE ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA, AUTOGUMA I AMBALAŽE
        26.2. OBRAČUN I KNJIŽENJE TROŠKOVA NABAVE ZALIHA MATERIJALA
    27. SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI (31)
        27.1. SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU (310)
        27.2. MATERIJAL U DORADI, OBRADI I MANIPULACIJI (311)
    28. ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA (32)
    29. ZALIHE SITNOG INVENTARA (35 i 36) I PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA ZALIHA (37)
        29.1. NABAVA I POTROŠAK SITNOG INVENTARA
        29.2. ZALIHE AMBALAŽE
        29.3. AUTOGUME NA ZALIHI I U UPORABI
        29.4. PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA (37)
    30. METODE OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA
        30.1. TEHNIKE MJERENJA TROŠKA I METODE TROŠKOVA KOJE SE PREMA HSFI-ju 10 i MRS-u 2 PRIMJENJUJU PRI OBRAČUNU UTROŠKA ZALIHA
        30.2. METODA STANDARDNOG TROŠKA
        30.3. FIFO METODA OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA
        30.4. OBRAČUN ZALIHA PREMA METODI PROSJEČNOG PONDERIRANOG TROŠKA
    31. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA (40)
        31.1. OPĆI PRISTUP TROŠKOVIMA
        31.2. PRIMJER KNJIŽENJA TROŠKOVA NA RAČUNIMA SKUPINE 40
        31.3. MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE (401)
        31.4. MATERIJALNI TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA (402)
        31.5. TROŠKOVI AMBALAŽE (403)
        31.6. TROŠKOVI SITNOG INVENTARA, OTPISA AMBALAŽE I AUTOGUMA (404)
        31.7. KNJIŽENJE RADNE ODJEĆE I OBUĆE (4005 i 4015) TE TOPLIH I HLADNIH NAPITAKA
        31.8. POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE (405)
        31.9. POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI DOBARA I USLUGA (406)
        31.10. POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PRODAJI (407)
        31.11. ODSTUPANJE OD STANDARDNOG TROŠKA (409)
    32. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - TROŠKOVI USLUGA (41)
        32.1. USLUGE TELEFONA, PRIJEVOZA I SL. (410)
        32.2. VANJSKE USLUGE NA IZRADI I PRODAJI DOBARA I USLUGA (411)
        32.3. USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE - SERVISNE USLUGE (412)
        32.4. USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I TROŠKOVI DOZVOLA (413)
        32.5. USLUGE ZAKUPA - LIZINGA (414)
        32.6. USLUGE PROMIDŽBE, SPONZORSTVA I TROŠKOVI SAJMOVA (415)
        32.7. INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (416)
        32.8. KOMUNALNE USLUGE (417)
        32.9. USLUGE REPREZENTACIJE – UGOŠĆIVANJA (418)
        32.10. TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA (419)
    33. TROŠKOVI OSOBLJA (42)
        33.1. OBRAČUN PLAĆA
        33.2. OBRAČUN PLAĆA U NARAVI
        33.3. OBRAČUN I KNJIŽENJE TRINAESTE PLAĆE
    34. TROŠKOVI AMORTIZACIJE (43)
        34.1. REGULATORNI OKVIR KOJI UREĐUJE OBRAČUN AMORTIZACIJE
        34.2. IMOVINA KOJA PODLIJEŽE AMORTIZACIJI
        34.3. PREDMETI DUGOTRAJNE IMOVINE KOJI SE MOGU JEDNOKRATNO OTPISATI
        34.4. ODREĐIVANJE KORISNOG VIJEKA TRAJANJA DUGOTRAJNE IMOVINE
        34.5. AMORTIZIRANJE PREMA POREZNO DOPUSTIVOM VIJEKU UPORABE - PROPISANE STOPE
        34.6. METODE AMORTIZACIJE DUGOTRAJNE IMOVINE
        34.7. OSNOVICA ZA OBRAČUN AMORTIZACIJE
        34.8. POČETAK I ZAVRŠETAK OBRAČUNA AMORTIZACIJE
        34.9. KNJIŽENJE OBRAČUNANOG TROŠKA AMORTIZACIJE
        34.10. OBRAČUN I KNJIŽENJE AMORTIZACIJE REVALORIZIRANE DUGOTRAJNE IMOVINE (434)
        34.11. AMORTIZACIJA IZNAD POREZNO DOPUŠTENE - AMORTIZACIJA AUTOMOBILA
        34.12. POSEBNOSTI U OBRAČUNU AMORTIZACIJE
    35. TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE (44)
        35.1. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE (440)
        35.2. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNIH POTRAŽIVANJA (442)
        35.3. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNIH POTRAŽIVANJA (445)
        35.4. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZALIHA (446)
        35.5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DANIH PREDUJMOVA ZA ZALIHE (447)
    36. REZERVIRANJA (45)
        36.1. TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA OTPREMNINE (450)
        36.2. TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA MIROVINE I SLIČNE TROŠKOVE - OBVEZE (450)
        36.3. TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR (4502)
        36.4. TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA GUBITKE PO ZAPOČETIM SUDSKIM SPOROVIMA (452)
        36.5. TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA OBNOVU PRIRODNOG BOGATSTVA (453)
        36.6. TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA RIZIKE U JAMSTVENOM (GARANCIJSKOM) ROKU (454)
        36.7. TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA (455)
        36.8. TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA ŠTETNE UGOVORE (456)
        36.9. TROŠKOVI OSTALIH DUGOROČNIH REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE (457)
    37. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (46)
        37.1. DNEVNICE ZA POSLOVNA (SLUŽBENA) PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI (460)
        37.2. NADOKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA, DAROVI I POTPORE (461)
        37.3. NADOKNADE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA (462)
        37.4. TROŠKOVI REPREZENTACIJE I PROMIDŽBE (463)
        37.5. PREMIJE OSIGURANJA (464)
        37.6. BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA (465)
        37.7. DOPRINOSI, ČLANARINE I SLIČNA DAVANJA (466)
        37.8. POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I PRISTOJBE (467)
        37.9. TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA (468)
        37.10. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI (469)
    38. FINANCIJSKI RASHODI (47)
        38.1. KAMATA IZ ODNOSA S POVEZANIM DRUŠTVIMA UNUTAR GRUPE (470)
        38.2. TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE (471)
        38.3. OSTALI TROŠKOVI IZ FINANCIJSKIH TRANSAKCIJA IZ ODNOSA S DRUŠTVIMA UNUTAR GRUPE (472)
        38.4. KAMATA IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA (473)
        38.5. ZATEZNE KAMATE (474)
        38.6. TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA (475)
        38.7. GUBITCI IZ ULAGANJA U DIONICE, UDJELE, OBVEZNICE I DRUGE VRIJEDNOSNE PAPIRE (476)
        38.8. TROŠKOVI DISKONTA I NAGODBI (477)
        38.9. NEREALIZIRANI GUBITCI (RASHODI) FINANCIJSKE IMOVINE (478)
        38.10. OSTALI FINANCIJSKI TROŠKOVI (479)
    39. OSTALI POSLOVNI RASHODI (48)
        39.1. TROŠKOVI NAKNADNIH POPUSTA, REKLAMACIJA I TROŠKOVI UZORAKA (480)
        39.2. OTPISI I VRIJEDNOSNO NEUSKLAĐENIH POTRAŽIVANJA (481)
        39.3. RASHODI - OTPISI NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE (482)
        39.4. MANJKOVI I PROVALNE KRAĐE NA ZALIHAMA I DRUGIM SREDSTVIMA (483)
        39.5. KAZNE, PENALI, NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA (484)
        39.6. NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA (485)
        39.7. DAROVI DO 2% OD UKUPNOG PRIHODA (486)
        39.8. DAROVI IZNAD 2% UKUPNOG PRIHODA PRETHODNE GODINE (487)
        39.9. TROŠKOVI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI (488)
        39.10. OSTALI TROŠKOVI – RASHODI (489)
        39.11. TROŠKOVI DANIH POVLASTICA I DRUGE IMOVINSKE KORISTI (4892)
    40. RASPORED TROŠKOVA (49)
        40.1. RAZVRSTAVANJE TROŠKOVA PROIZVODNJE (490)
        40.2. RASPORED TROŠKOVA DJELATNOSTI TRGOVINE ROBOM I USLUGA (491)
    41. POGONSKO KNJIGOVODSTVO U RAZREDU 5
        41.1. USTROJ RAZREDA 5
        41.2. ODNOS RAČUNA RAZREDA 5 I DRUGIH RAČUNA GLAVNE KNJIGE
        41.3. KNJIŽENJA NA RAČUNIMA RAZREDA 5
    42. PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE (60)
        42.1. OBUHVAT SKUPINE RAČUNA 60 - PROIZVODNJA
        42.2. ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO PROIZVODNJE (POGONSKO KNJIGOVODSTVO)
        42.3. RASPORED TROŠKOVA ULAGANJA U PROIZVODNJU
        42.4. OBRAČUN ULAGANJA U PROIZVODNJU I DOVRŠENI PROIZVODI
        42.5. POSEBNOSTI PRAĆENJA I OBRAČUNA TROŠKOVA PROIZVODNJE
    43. NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI (61)
    44. BIOLOŠKA IMOVINA (62)
        44.1. ULAGANJA U JEDNOGODIŠNJU BILJNU PROIZVODNJU
        44.2. ULAGANJA U JEDNOGODIŠNJU STOČARSKU PROIZVODNJU
    45. ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA (63)
    46. GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA (64)
        46.1. KALKULACIJA MALOPRODAJNE CIJENE GOTOVIH PROIZVODA
        46.2. RAČUNOVODSTVENO BILJEŽENJE PRIJENOSA PROIZVODA U VLASTITU PRODAVAONICU
        46.3. PRODAJA GOTOVIH PROIZVODA IZ VLASTITE PRODAVAONICE
    47. OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE (65)
    48. ROBA (66)
        48.1. TRGOVINA NA VELIKO - ROBA NA SKLADIŠTU (660)
        48.2. PRODAJA ROBE U TRANZITU
        48.3. ROBA U TUĐEM SKLADIŠTU I IZLOZIMA (661)
        48.4. ROBA DANA U KOMISIJSKU ILI KONSIGNACIJSKU PRODAJU (662)
        48.5. TRGOVINA NA MALO - ROBA U VLASTITIM PRODAVAONICAMA (663)
        48.6. NAKNADE ZA AMBALAŽU
        48.7. POPISNE RAZLIKE U TRGOVINI NA VELIKO I MALO
        48.8. ROBA U POREZNOM SKLADIŠTU ILI U SLOBODNOJ ZONI (665)
        48.9. ROBA U DORADI, OBRADI I MANIPULACIJI (666)
        48.10. ROBA NA PUTU (667)
        48.11. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZALIHA ROBE (669)
    49. PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE (67)
    50. PROMET NEKRETNINA I UMJETNINA (68)
        50.1. PRIMJER NABAVE ZEMLJIŠTA RADI DALJNJE PRODAJE
        50.2. PRIMJER KUPNJE (I UREĐENJA) STANA RADI DALJNJE PRODAJE
        50.3. PRIMJER NABAVLJENE I PRODANE GRAĐEVINE NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PDV
        50.4. POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA
        50.5. NABAVA I PRODAJA UMJETNINA (682)
    51. DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI – PREKINUTO POSLOVANJE (69)
        51.1. NEMATERIJALNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI (690)
        51.2. MATERIJALNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI (691)
        51.3. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI (699)
    52. TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA (70)
    53. TROŠKOVI PRODANE ROBE (71) (i nekretnina, umjetnina te dugotrajne imovine namijenjene za prodaju)
    54. TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE I ADMINISTRACIJE TE OSTALI POSLOVNI RASHODI (72)
    55. OSTALI POSLOVNI RASHODI (73)
    56. UDIO U GUBITKU DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM I OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA (dio 74)
    57. PRIHODI
        57.1. UDIO U DOBITKU DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM I OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA (dio 74)
        57.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (75)
        57.3. PRIHODI S OSNOVE UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA I USLUGA (755)
        57.4. PRIHODI OD NAJMOVA I ZAKUPA (756)
        57.5. PRIHODI IZ ORTAŠTVA (757)
    58. PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE (76)
        58.1. PRIHOD OD PRODAJE ROBE (760)
        58.2. PRIHODI OD PRODAJE ROBE U INOZEMSTVU (761)
        58.3. PRIHODI OD OBAVLJANJA TRGOVAČKIH USLUGA (762)
        58.4. PRIHODI OD PRODAJE NEKURENTNE ROBE (763)
        58.5. PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA KREDIT (764)
        58.6. PRIHODI S OSNOVE UPOTREBE ROBE ZA VLASTITE POTREBE (765)
        58.7. PRIHODI OD DANE (PRODANE) ROBE U FINANCIJSKI LEASING (NAJAM) (766)
        58.8. PRIHODI OD PREPRODAJE NEKRETNINA I UMJETNINA (IZ TRGOVAČKIH DJELATNOSTI) (767)
        58.9. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA (768)
        58.10. PRIHODI OD PRODAJE ROBE PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE (769)
    59. FINANCIJSKI PRIHODI (77)
        59.1. KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE, DIVIDENDE I SL. PRIHODI IZ ODNOSA S PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE (770)
        59.2. PRIHODI OD KAMATA (771)
        59.3. PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA I OSTALI PRIHODI (772)
        59.4. PRIHODI OD DIVIDENDE I DOBITAKA IZ UDJELA (773)
        59.5. PRIHODI OD OSTALIH DUGOTRAJNIH FINANCIJSKIH ULAGANJA I ZAJMOVA (774)
        59.6. PRIHODI OD ULAGANJA U UDJELE (DIONICE) DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM (775)
        59.7. NEREALIZIRANI DOBITCI (PRIHODI) OD FINANCIJSKE IMOVINE (776)
        59.8. PRIHODI OD NEGATIVNOG GOODWILLA (777)
        59.9. PRIHODI OD FINANCIJSKIH NAKNADA (778)
        59.10. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (779)
    60. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (78)
        60.1. PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I POPUSTA (780)
        60.2. PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVAKA, VIŠKOVA I PROCJENA (781)
        60.3. PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA I NAKNADNO NAPLAĆENI PRIHODI (782)
        60.4. PRIHODI OD REFUNDACIJA, DOTACIJA, SUBVENCIJA I NADOKNADA (783)
        60.5. PRIHODI OD UKIDANJA GUBITAKA I REVALORIZACIJA (784)
        60.6. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (785)
        60.7. PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA (786)
        60.8. DOBITCI OD PROCJENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I BIOLOŠKE IMOVINE (787)
        60.9. OSTALI PRIHODI (788)
    61. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE (79)
    62. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA (RAZRED 8)
        62.1. RASPORED DOBITKA
        62.2. KNJIŽENJA U SVEZI S GUBITKOM
        62.3. ODLUKA O RASPOREDU DOBITKA
        62.4. VEZA RAČUNA DOBITKA I GUBITKA I BILANCE
        62.5. OSTALI SVEOBUHVATNI DOBITAK
    63. KAPITAL, PRIČUVE, DOBITAK ILI GUBITAK (RAZRED 9)
        63.1. UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN (900)
        63.2. KAPITAL ČLANOVA JTD-a i KD-a (903 i 904)
        63.3. DRŽAVNI – JAVNI KAPITAL (905)
        63.4. KAPITAL ČLANOVA ZADRUGE (906)
    64. KAPITALNE PRIČUVE (91)
        64.1. KAPITALNE PRIČUVE IZ DODATNIH UPLATA (911, 912)
        64.2. KAPITALNI DOBITAK (915, 916)
        64.3. KAPITALNA ULAGANJA OBRTNIKA DOBITAŠA (919)
    65. PRIČUVE IZ DOBITKA (92)
        65.1. ZAKONSKE PRIČUVE (920)
        65.2. POKRIĆE GUBITKA IZ PRIČUVA
        65.3. PRIČUVE ZA VLASTITE DIONICE I UDJELE (921)
        65.4. VLASTITE DIONICE I UDJELI (922)
        65.5. STATUTARNE PRIČUVE (923)
        65.6. OSTALE PRIČUVE (924)
    66. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE (93)
        66.1. UPORABA REVALORIZACIJSKE PRIČUVE
        66.2. PRIČUVE FER (POŠTENE) VRIJEDNOSTI (931)
        66.3. PRIČUVE IZ TEČAJNIH RAZLIKA, DOBITCI/GUBITCI OD UDJELA, ZAŠTITA ULAGANJA (932–934)
    67. ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK (94)
        67.1. ZADRŽANI DOBITAK (940)
        67.2. PRENESENI GUBITAK (941)
    68. DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE (95)
        68.1. DOBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE (950)
        68.2. GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE (951)
    69. MANJINSKI INTERES (96)
    70. IZVANBILANČNI ZAPISI (99)
        70.1. PRIMJERI KNJIŽENJA IZVANBILANČNIH ZAPISA
KAZALO POJMOVA

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju