Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada

Anja BOŽINA, mr. i drugi

III. izmijenjeno izdanje, veljača 2019.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

256

978-953-272-173-7

Troškovi službenog puta, isplate dnevnica za rad na terenu, nadoknade uporabe privatnog vozila za službene svrhe (uključujući i loko-vožnju) te ostale nadoknade sličnih materijalnih troškova sastavni su dio redovitog poslovanja gotovo svakog poslodavca (društva, obrtnika i s obrtnom izjednačenih zanimanja neprofitnih organizacija, javnog sektora i sl.).


RRIF-540

Novo

250,48 kn

Sadržaj
I.    Pravo i isplata troškova službenog puta i ostalih nadoknada poduzetnicima
     1.    Utvrđivanje prava na nadoknadu troškova
          1.1.    Vrste troškova
          1.2.    Koji se troškovi mogu radniku nadoknaditi neoporezivo
          1.3.    Osobe koje mogu odobriti nadoknadu troškova
     2.    Vjerodostojne isprave za neoporezivu isplatu
          2.1.    Nalog za službeno putovanje – putni nalog
          2.2.    Nalog za obračun dnevnice za terenski rad
          2.3.    Evidencija o prijeđenim kilometrima
          2.4.    Nalog za obračun nadoknade za odvojeni život
          2.5.    Nalog za isplatu pomorskog dodatka u nacionalnoj plovidbi
          2.6.    Rok za obračun i predaju naloga i drugih vjerodostojnih isprava
          2.7.    Vjerodostojne isprave koje treba priložiti obračunima
     3.    Isplata predujma za troškove nastale na putu
          3.1.    Isplata predujma za službeni put u tuzemstvo
          3.2.    Isplata predujma za službeni put u inozemstvo
          3.3.    Isplata predujma kada poslodavac ima sredstva na deviznom računu
          3.4.    Isplata predujma kada poslodavac nema sredstva na deviznom računu
          3.5.    Isplata predujma iz devizne blagajne
     4.    Obračun troškova za službena putovanja u tuzemstvu
          4.1.    Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu
          4.2.    Nadoknada troškova noćenja na službenom putu u tuzemstvu
               4.2.1.    Poslodavac izravno podmiruje troškove noćenja
               4.2.2.    Radnik iz vlastitih sredstava podmiruje uslugu smještaja
          4.3.    Nadoknada troškova prijevoza nastalih na službenom putu u tuzemstvu
               4.3.1.    Troškovi prijevoza sredstvima javnog prijevoza
               4.3.2.    Troškovi prijevoza na poslovnom putu korištenjem uslugama rent-a-cara
               4.3.3.    Troškovi prijevoza službenim automobilom
               4.3.4.    Troškovi prijevoza privatnim automobilom
               4.3.5.    Troškovi službenog puta radnika na školovanju i stručnom usavršavanju, seminaru i savjetovanjima
               4.3.6.    Primjer obračuna troškova nastalih na službenom putovanju u tuzemstvu te ispunjavanje putnog naloga
     5.    Obračun troškova za službena putovanja u inozemstvo
          5.1.    Uvjeti za isplatu dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
          5.2.    Obračun dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
               5.2.1.    Primjeri obračuna dnevnice ako se putuje automobilom
               5.2.2.    Obračun dnevnice ako se putuje zrakoplovom
               5.2.3.    Obračun dnevnice za letačko osoblje – članovi posade zrakoplova
               5.2.4.    Obračun dnevnice ako se putuje brodom
               5.2.5.    Dnevni odmor članova posade broda i vozača u cestovnom prometu
          5.3.    Utvrđivanje visine dnevnice
     6.    Troškovi nastali na službenom putu u inozemstvo
          6.1.    Troškovi smještaja u inozemstvu
          6.2.    Troškovi prijevoza na službenom putu u inozemstvu
     7.    Ostali troškovi koji mogu nastati na službenom putu u tuzemstvu i inozemstvu
          7.1.    Primjer obračuna putnog naloga za službeni put u inozemstvo
     8.    Evidentiranje troškova službenih putovanja u JOPPD-u
     9.    Obračun troškova nastalih na službenom putu osobama koje nisu u radnom odnosu kod isplatitelja
          9.1.    Troškovi službenog puta vanjskim suradnicima na temelju ugovora o djelu
          9.2.    Nadoknada troškova službenog puta nerezidentima
          9.3.    Nadoknada troškova službenog puta članovima uprave i drugim rukovodnim osobama
               9.3.1.    Podmirivanje troškova službenog puta članu društva
               9.3.2.    Podmirivanje troškova članovima društva (nerezidentima)
          9.4.    Troškovi službenog puta osoba čiji se primitci oporezuju putem ugovora o autorskom djelu
          9.5.    Nadoknada troškova službenog puta fizičkim osobama u sustavu poreza na dodanu vrijednost
          9.6.    Nadoknada troškova službenog puta izaslanih radnika u RH
          9.7.    Obračun troškova za službeni put učenicima na praktičnom radu
          9.8.    Isplate putnih troškova osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
          9.9.    Obračun troškova za službeni put u neprofitnim organizacijama
               9.9.1.    Dokumentacija za evidentiranje i praćenje službenih putovanja kod neprofitnih organizacija
               9.9.2.    Troškovi službenih putovanja kod neprofitnih organizacija
          9.10.    Radnici neprofitne organizacije na službenom putovanju
               9.10.1.    Službeno putovanje „nezaposlene osobe“
               9.10.2.    „Nezaposlene osobe“ koje nisu primile oporezive primitke
               9.10.3.    „Nezaposlene osobe“ koje su primile oporezive primitke
               9.10.4.    Posebnosti službenih putovanja osoba s invalidnošću kod neprofitnih organizacija
               9.10.5.    Službena putovanja nerezidenata
               9.10.6.    Specifičnosti službenih putovanja sportaša i sportskih sudaca
          9.11. Nadoknada troškova obrtnicima i s obrtom izjednačenim djelatnostima
               9.11.1.    Prikazivanje putnih troškova u JOPPD-u za obrtnike
     10.    Isplata troškova nastalih na službenom putu
          10.1.    Isplata troškova službenog puta zaposlenim osobama
          10.2.    Isplata troškova službenog puta osobama koje nisu u stalnom radnom odnosu kod isplatitelja
     11.    Dnevnice za rad na terenu
          11.1.    Isplata terenskog dodatka za rad u tuzemstvu
          11.2.    Isplata dnevnice za rad na terenu u inozemstvu
     12.    Nadoknada troškova za odvojeni život
     13.    Međusobno isključivanje prava na dnevnice za rad na terenu, dnevnicu i nadoknadu za odvojeni život
     14.    Loko-vožnja
          14.1.    Loko-vožnja i evidencija o prijeđenim kilometrima
          14.2.    Ostali troškovi koji nastaju kod loko-vožnje
          14.3.    Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla i nadoknada za loko-vožnju
          14.4.    Nadoknada za korištenje privatnim vozilom u službene svrhe nezaposlenim osobama
     15.    Pomorski dodatak
          15.1.    Pomorski dodatak u tuzemstvu
          15.2.    Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe
     16.    Isplata nadoknada iznad neoporezivih svota zaposlenicima
     17.    Neoporezive isplate sezonskim radnicima – trošak smještaja i prehrane
     18.    Postupanje s računima za troškove nastale na službenom putu u inozemstvu s motrišta PDV-a
          18.1.    Troškovi smještaja s motrišta PDV-a
          18.2.    Troškovi prehrane s motrišta PDV-a
          18.3.    Troškovi goriva, cestarine i ostali slični troškovi s motrišta PDV-a
          18.4.    Troškovi rent-a-cara u inozemstvu
          18.5.    Uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz RH za troškove na službenom putu iz Europske unije
               18.5.1.    Austrija
               18.5.2.    Belgija
               18.5.3.    Bugarska
               18.5.4.    Cipar
               18.5.5.    Češka
               18.5.6.    Danska
               18.5.7.    Estonija
               18.5.8.    Finska
               18.5.9.    Francuska
               18.5.10.    Njemačka
               18.5.11.    Grčka
               18.5.12.    Mađarska
               18.5.13.    Irska
               18.5.14.    Italija
               18.5.15.    Latvija
               18.5.16.    Litva
               18.5.17.    Luksemburg
               18.5.18.    Malta
               18.5.19.    Nizozemska
               18.5.20.    Poljska
               18.5.21.    Portugal
               18.5.22.    Rumunjska
               18.5.23.    Slovačka
               18.5.24.    Slovenija
               18.5.25.    Španjolska
               18.5.26.    Švedska
               18.5.27.    Velika Britanija
          18.6.    Uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz RH za troškove na službenom putu iz trećih zemalja
     19.    Način i uvjeti ostvarivanja zdravstvene zaštite u inozemstvu za vrijeme službenog putovanja
          19.1.    Koji osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
          19.2.    Provođenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za vrijeme službenog putovanja
               19.2.1.    Zdravstvena zaštita na službenom putovanju u državi članici EU-a
               19.2.2.    Zdravstvena zaštita radnika upućenog na službeno putovanje u državu s kojom je Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju
               19.2.3.    Zdravstvena zaštita radnika na službenom putovanju u trećoj državi
     20.    Neoporezivi troškovi dnevnica, smještaja, prijevoza u okviru provedbe programa EU-a
          20.1. Vrste neoporezivih nadoknada za rad na projektima EU-a
          20.2.    Isplata i obračun dnevnica per diem
          20.3.    Troškovi smještaja, prehrane i prijevoza kod programa mobilnosti
          20.4.    Troškovi smještaja, prijevoza i prehrane u svrhe znanstvenih istraživanja
          20.5.    Troškovi smještaja, prijevoza i prehrane stručnjacima u EU-u
          20.6.    Obveza podnošenja obrasca JOPPD
          20.7.    Oporezivanje nadoknada za rad na EU-ovim projektima
II.    pravo i isplata troškova službenog puta i drugih nadoknada u javnom sektoru
     21. Službena putovanja, rad na terenu i odvojeni život u javnom (tzv. proračunskom) području
          21.1.    Uvod
          21.2.    Materijalna prava u osnovnim kolektivnim ugovorima
          21.3.    Prava fizičkih osoba koje su izvršitelji posla, a nisu radnici isplatitelja
          21.4.    Neka materijalna prava ako ona nisu utvrđena nekim od kolektivnih ugovora, a osiguravaju se u državnom proračunu
          21.5.    Oporezivanje nadoknada za službena putovanja, rad na terenu i za odvojeni život
          21.6.    Službeni put, rad na terenu i odvojeni život za državne službenike i namještenike
               21.6.1.    Tko su državni službenici i namještenici i kolektivni ugovor kojim su iM utvrđena njihova materijalna prava
               21.6.2.    Nadoknade i dnevnice za službena putovanja za DSN
               21.6.3.    Nadoknada za rad na terenu za DSN
               21.6.4.    Razlikovanje rada na terenu od službenog putovanja prema KUDSN-u
               21.6.5.    Nadoknada za odvojeni život za DSN
          21.7.    Službenici i namještenici u javnim službama
               21.7.1.    Tko su službenici i namještenici u javnim službama i kolektivni ugovor koji uređuje njihova materijalna prava
               21.7.2.    Nadoknade i dnevnice za službena putovanja za SNJS
                    21.7.2.1.    Nadoknade i dnevnice za službena putovanja u KU za osnovno školstvo
                    21.7.2.2.    Nadoknade i dnevnice za službena putovanja u KU za socijalnu skrb
                    21.7.2.3.    Nadoknade i dnevnice za službena putovanja u KU za srednje škole
               21.7.3.    Nadoknada za rad na terenu za SNJS
               21.7.4.    Nadoknada za odvojeni život za SNJS
                    21.7.4.1.    Nadoknada za odvojeni život u KU za kulturu
                    21.7.4.2.    Nadoknada za odvojeni život u KU za osnovno školstvo
                    21.7.4.3.    Nadoknada za odvojeni život u KU za socijalnu skrb
                    21.7.4.4.    Nadoknada za odvojeni život u KU za srednje škole
                    21.7.4.5.    Nadoknada za odvojeni život u KU za zdravstvo
                    21.7.4.6.    Nadoknada za odvojeni život u KU za znanost
          21.8.    Službena putovanja, rad na terenu i odvojeni život za službenike i namještenike u lokalnim jedinicama
          21.9.    Službena putovanja, rad na terenu i odvojeni život za lokalne čelnike
          21.10.    Službena putovanja, rad na terenu i odvojeni život za državne dužnosnike
          21.11.    Prilozi
               21.11.1.    Pokrate i kratice
                    21.11.2.    Skraćeni nazivi
III. Statusno-pravna pitanja troškova službenog puta
     22.    Ovrha na materijalnim pravima radnika
Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju