Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, dr. sc. (uredila)

Zagreb, lipanj 2021.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

234

978-953-272-196-6

Računovodstvo, porezi, trgovina, usluge i fiskalizacija

RRIF-630

Novo

220,00 kn

Predgovor I. izdanju

U hrvatskoj je stručnoj literaturi po prvi put tiskan Priručnik za jednu od temeljnih i najraširenijih djelatnosti koju obavljaju mali poduzetnici u području poljoprivrede. Ovaj Priručnik namijenjen je svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (dalje: OPG) i onima koji pružaju ugostiteljske usluge na svojim OPG-ovima. Uz to, Priručnik je namijenjen i svim računovođama i ostalim subjektima koji se u svom poslu svakodnevno susreću s problematikom oporezivanja i računovodstvenog praćenja poslovanja OPG-a. Priručnik obuhvaća kompletno poslovanje više skupina OPG-ova: od onih koji nisu porezni obveznici, OPG-ova koji su u sustavu poreza na dohodak (OPG-ova koji se oporezuju paušalno), OPG-ova koji vode poslovne knjige u sustavu poreza na dohodak i koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV)) do OPG-ova koji su obveznici poreza na dobitak i PDV-a. Zbog toga su aktualnost i značenje ovog Priručnika upravo u tome što su u njemu obuhvaćene sve odrednice koje se odnose na poslovanje različitoga poreznog i računovodstvenog statusa OPG-a.

Skupina autora specijaliziranih za pojedina područja napisala je ovaj Priručnik u kojemu su obuhvaćene teme raspoređene u VII poglavlja prema tematskim cjelinama, što omogućava lakše praćenje svakoga pojedinog poglavlja, ali i jednostavniji pregled ukupnog i pojedinačnog poslovanja, ovisno o načinu oporezivanja fizičke ili pravne osobe koja obavlja djelatnost u okviru OPG-a.

Prva tri poglavlja obuhvaćaju temeljne odrednice poslovanja u poljoprivrednoj djelatnosti (organizacijske oblike poslovanja, obvezne upisnike te općenito osnovne odrednice poslovanja OPG-a) i poslovanje fizičkih osoba u okviru OPG-a koji nisu porezni obveznici (čiji ukupni godišnji primitak nije veći od 80.500,00 kn). Obrađuje se i poslovanje onih koji su u sustavu poreza na dohodak (paušalno oporezivanje i vođenje poslovnih knjiga) te se daju osnovne odrednice vezane uz obvezna osiguranja tih fizičkih osoba u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Četvrto poglavlje obuhvaća oporezivanje poljoprivrednih djelatnosti u sustavu poreza na dobitak. Fizičke osobe, nositelji OPG-a, mogu postati obveznicima poreza na dobitak dragovoljno ili po sili zakona (ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvare ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kn). Trgovačka društva i druge pravne osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost obveznici su poreza na dobitak isključivo po sili zakona. Obveznici poreza na dobitak obvezni su primjenjivati zahtjeve koje određuju računovodstveni standardi – HSFI 17 – Poljoprivreda odnosno MRS 41 – Poljoprivreda, ovisno o kategorizaciji poduzetnika. Zbog toga navedeno poglavlje obuhvaća veći broj primjera računovodstvenog praćenja poljoprivredne proizvodnje (višegodišnji nasadi, jednogodišnji nasadi, podizanje osnovnog stada, držanje životinja u tovu i sl.) koji su nastali iz poslovne prakse. Na kraju poglavlja dana su i obrazloženja koja su vezana uz obvezno osiguranje poljoprivrednika u sustavu poreza na dobitak.

Peto poglavlje obuhvaća sve zakonske odrednice koje su vezane uz načine prodaje poljoprivrednih proizvoda na tržištu, izdavanje računa, fiskalizaciju, ali i primjenu izmjena i dopuna Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koji je u primjeni od 1. rujna ove godine. Na kraju poglavlja daju se i naputci koji su vezani uz označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su proizvedeni na OPG-u.

U šestom poglavlju obrazlažu se zakonski uvjeti za obavljanje ugostiteljskih i turističkih usluga na OPG-u, daju se objašnjenja koja su vezana uz pripremu i usluživanje jela i pića na OPG-u, pružanje usluga smještaja i dr.

U zadnjem poglavlju dan je prikaz zakonskih odredaba i oglednih primjera iz prakse koji su vezani uz sklapanje ugovora o radu sa zaposlenicima OPG-a, otkaz ugovora o radu te objašnjenja koja se odnose na zapošljavanje osoba na privremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi, putem vaučera.

Kao redaktorica ovog Priručnika izražavam posebnu zahvalnost svim autorima koji su sudjelovali u kreiranju i pisanju, a koji su time dali važan doprinos računovodstvenoj struci. Nadamo se da će ovaj Priručnik biti od velike pomoći svima kojima je namijenjen jer će se njime koristiti kao sveobuhvatnim vodičem pri praćenju poljoprivredne proizvodnje i pridonijeti da i ovaj segment poduzetništva ima svoju stručnu literaturu.

dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, prof. v. š. i ovl. rač.

Zagreb, lipanj 2021. godine

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju